Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Fri Nov 18 19:37:20 2005
Subject:  Gui ban Phu'c So*n / ca'ch thu+'c tu co' te^n la` Dia Ta.ng
Post No:  2314    

Thu+a ba.n Phu'c So*n:

## Khi một pháp môn mà bạn cho là rất hữu ích, lại bị mai một từ cả 14, 15 thế kỷ, th́ bạn cũng nên đặt câu hỏi. Qua bao thế kỷ, biết bao nhiêu cao tăng thạc đức, bao nhiêu thiện tri thức, nếu có môn nào mà làm lợi ích cho chúng sinh, th́ họ há không trùng hưng lại hay sao? Thí dụ như gần đây, tổ Hư Vân trùng hưng lại 2, 3 mạch phái ḍng Thiền bên Trung Hoa.
....
Bạn đă hứa là sẽ t́m sách về pháp môn Địa Tạng, mà nay bạn lại nói rằng không có sách vở nào để lại cả. Thế th́ là nghĩa lư ǵ?
Hay là pháp môn Địa Tạng này bị mai một như các sắc tộc Incas và Mayas ở Nam Mỹ? Theo các di tích, các sử giả phỏng đoán rằng họ có một nền văn minh khá tiến bộ, nhưng v́ lư do nào mà không ai biết cả, họ đều bị tuyệt chủng. Xin nhấn mạnh 2 chữ "phỏng đoán", v́ không có sách vở nào để lại, mà họ cũng không có văn tự.

Quay giở lại pháp môn Địa Tạng. Nếu không có sách vở, th́ bạn làm sao mà biết có pháp môn Địa Tạng? Nếu có chăng, th́ chắc là chỉ do các sử gia vơ đoán mà nói lại. V́ sao bạn lại nói quá ư là xác thực, chắc như đinh đóng cột là có một pháp môn mầu nhiệm hữu ích như vậy? ##

Lu'c tru+o*'c khi to^i chu+a no'i ro~ ve^` ca'ch thu+'c tu na`y thi` ca'c ba.n nha`o vo^ ba('t be?, nhu+ng to^i kho^ng the^? na`o tra? lo*`i va('n ta('t ma` ro~ ra`ng dduoc cho ne^n to^i no'i la` co' pha'p mo^n Dia Ta.ng. To^i xin ddi'nh chi'nh, theo quye^?n sa'ch ma` to^i ddo.c thi` co' no'i nga`y xu+a, cho dde^'n the^' ky? thu+' sa'u nguoi ta co' phong tu.c tho*` phu+o*.ng Di.a Ta.ng ra^'t nhie^`u, nhie^`u ho*n ba^y gio*` (ba^y gio*` tho*` Quan A^m, Di DDa`, The^' Chi' nhie^`u). Sau na`y su+. tho*` phu+o*.ng Di.a Ta.ng gia?m ddi. Kho^ng nhu+~ng Di.a Ta.ng ma` su+. tho*` phu+o*.ng Di La(.c, Duoc Su+ cu~ng gia?m ddi so vo*'i nga`y xu+a. Cuo^'n sa'ch to^i ddo.c kho^ng co' no'i ve^` pha'p mo^n na`o ma` nhu+~ng nguoi tho*` phu+o*.ng Di.a Ta.ng tho*`i ba^'y gio*` theo ca?.

## Àààà, thế th́ cái tên "Địa Tạng" này là cái tên mà bạn tự đặt ra cho cái pháp môn mà bạn dàn dựng lên rồi. Rơ ràng là nhời nói của bạn nhé.
Bạn có đề cập tới người Tây Tạng: ##

DDu'ng va^.y, ca'i te^n na`y to^i cho.n vi` co' lie^n quan to*'i chu+~ lu.c dda.o. Khi to^i cho.n te^n thi` lu+.a ca'i te^n cho hay va` kho^ng la^`m la^~n vo*'i te^n kha'c. To^i cho.n te^n na`y vi` tha^'y co^'t truye^.n tho*` phu+o*.ng Di.a Ta.ng nga`y xu+a, chu+' chu+~ Dia Ta.ng va` ca'ch thu+'c tu to^i no'i ra kho^ng co' lie^n quan gi` dde^'n nhau nhu+ to^i vie^'t trong ba`i tru+o*'c dda^y.

## Bạn cứ nhắc đi nhắc lại cái câu trên này và cho rằng đấy là tônchỉ hành đạo của pháp môn Địa Tạng.
Tôi cũng thưa đi thưa lại rằng những lời dạy đó là của đức Thích Tôn, bậc thầy của Bồ Tát Địa Tạng. V́ thế, pháp môn Địa Tạng của bạn chỉ là pháp môn Thích Giáo mà thôi. Và hễ đă là pháp môn Thích Giáo, th́ mục đích tối hậu phải là "đoạn sinh tử, thoát luân hồi, thành Phật đạo, độ chúng sinh", không có mục đích tối hậu nào khác cả.

Nếu không mong muốn thành Phật và độ chúng sinh, mà chỉ muốn nhởn nhơ trong lục đạo, an hưởng hạnh phúc với sinh tử luân hồi, th́ bạn không thể gọi là pháp môn Địa Tạng được, mà bạn phải t́m một tên khác để đặt cho đường lối tu hành của bạn. V́ sao? V́ Địa Tạng là danh hiệu của một vị Bồ Tát trong Phật Giáo, mà Phật Giáo không bao giờ chủ trương khuyên con người không cần ra khỏi lục đạo, không cần thành Phật.
Cũng như HT Thanh Từ đă có lần khuyến cáo rằng: nếu ai muốn dàn dựng tôn giáo th́ cứ làm, tuy nhiên, nếu không phải là Phật Giáo, th́ xin đừng lạm dụng những danh từ Phật Giáo như truyền tâm ấn, quán âm, vô thượng sư,...##

To^i dda~ co' no'i pha^`n lo*'n cu?a ca'ch thu+'c tu CTDT la` lo*`i cu?a Pha^.t Thi'ch Ca no'i ra, to^i chi? la^.p la.i va` the^m va`o ddo' (pha^`n tu+. do cho.n lu+.a) va` dda(.t cho no' mo^.t ca'i te^n CTDT. Ne^' no'i la` pha'p mo^n Thi'ch Ca thi` thu+`a vi` pha'p mo^n na`o cu~ng do Pha^.t Thi'ch Ca no'i ra he^'t (Ti.nh ddo^, Thie^`n, Ma^.t, Gia'o,...)

## Đây là một bằng chứng rơ ràng và cụ thể là bạn đă chế biến ra pháp môn này. Trong kinh nói rằng Bồ Tát độ cho chúng sinh "ra khỏi" lục đạo. Mà bạn lại vặn vẹo lời kinh mà nói rằng Bồ Tát độ cho chúng sinh "trong" lục đạo.
Hơn nữa, bạn lại lạm dụng danh từ "lục đạo" mà dùng theo ư riêng tư của bạn. Lục đạo, theo như trong kinh điển Phật Giáo, th́ là sáu cơi sáu nẻo: trời, người, a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà nay bạn dùng để chỉ đặc tính trên thân thể con người. Theo như những lời bạn tả về những đặc tính, th́ tôi nghe sao nó giống như "bát nạn": manh, lung, ấm, á, tiền Phật, hậu Phật, thế trí biện thông, Bắc Câu Lư Châu. ##

To^i co' tu+. do du`ng kinh sa'ch dde^? a'p du.ng va`o lo^'i tu cu?a to^i. Ddo^'i vo*'i to^i ba^y gio*` chu+~ lu.c dda.o nghi~a la` sa'u dda(.c ti'nh cu?a kie^'p ngu+o*`i.

## Bạn PTDT à:
Điều thứ nhất: con người phải được dạy dỗ th́ mới biết phải trái. Vẫn biết rằng "nhân chi sơ, tính bản thiện", nhưng bây giờ không phải là thời "sơ" nữa. Tính tuy bản là thiện, nhưng "tính tương cận, tập tương viễn", mà bây giờ là thời "viễn" rồi. V́ thế "ngọc bất trác, bất thành khí; nhân bất học, bất tri lư", và "không thầy, đố mày làm nên". Con người mà không được dạy dỗ th́ sẽ thành ǵ đây? Để tự do sống mà không dạy dỗ th́ hành xử như thế nào?
Điều thứ hai: thời buổi này, ngoài những độc thần giáo bắt buộc các con chiên nhẹ dạ phải tuân thủ giáo điều một cách tuyệt đối, không có ai là người không có tự do lựa chọn tôn giáo hay triết lư để tu theo hay sống theo. Nên câu "tự do lựa chọn" này của bạn, tôi nghĩ là hơi thừa thăi. ##

To^i kho^ng pha?n ddo^'i ve^` su+. da^.y do^~. Su+. da^.y do^~ ve^` to^n gia'o dde^`u co' ti'nh ca'ch thie^n vi. trong ddo'; ba.n kho^ng thi'ch Thie^`n nguoi kha'c kho^ng thi'ch Ti.nh ddo^. Chu+~ tu+. do tuy thu+`a nhu+ng hu+~u i'ch.

## Thưa bạn PTDT, thưa các bạn:
Tôi hoàn toàn không muốn đả kích lối tu hành hay cách sống của bạn PTDT.
Tôi chỉ xin nêu ra rằng:
1) pháp môn của bạn PTDT nêu ra chỉ là pháp môn của đức Thích Tôn, bậc thầy của Bồ-Tát Địa Tạng.
2) đă là chư Phật giáo pháp, th́ mục đích phải là đoạn sinh tử, thoát luân hồi lục đạo, thành Phật quả, độ chúng sinh; chứ không phải là an nhiên ở trong lục đạo như bạn PTDT đă nhận lầm.
3) nếu pháp môn Địa Tạng là pháp môn do bạn PTDT dựng lên, th́ xin bạn PTDT vui ḷng dùng một tên nào khác thay v́ dùng tên của một vị Bồ-Tát trong Phật Giáo.
4) nếu bạn nghĩ rằng những ǵ tôi tŕnh bày trên kia là láo khoét và bạn có sách vở chứng minh là bạn đúng tôi sai, th́ xin bạn tŕnh bày những sách vở chứng minh.##
1) DDa~ no'i be^n tre^n. Pha^.t Thi'ch Ca no'i ra.
2) Ca'ch tu CTDT kho^ng co' dda? ki'ch "ddoa.n sanh tu+?, thoa't lua^n ho^`i, nie^.m Pha^.t & ca^`u va~ng sanh, tham Thie^`n". Ca'ch tu CTDT chi? ca'ch la`m sao ddem dde^'n an vui cho con nguoi ngay ba^y gio*`. Kho^ng tu+. nha^.n la` ca'ch tu hay nha^'t, de^~ nha^'t, hoa(.c ddu'ng nha^'t.
3) Xin xem o*? pha^`n tre^n.
4) To^i chu+a bao gio*` no'i la` ba.n no'i khoe't.

Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.
PTDT

2315<--Next   Previous-->2313   View top 40 messages