Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Chan         Reply   Post Message
Date: Wed May 10 18:47:07 2006
Subject:  Gui ban Phuc Son / Ta^m kie^n Co^'
Post No:  3018    

Ba.n tri'ch tu+` Web page, "Chúng ta tu Tịnh Ðộ, lòng tin quí ở nơi sâu, chí nguyện quí ở nơi thiết. Do tín nguyện sâu thiết, nên tất cả tà thuyết không thể lay động, tất cả cảnh duyên không thể kéo lôi. Giả sử đang khi ta niệm Phật, bỗng Tổ Ðạt Ma hiện ra bảo phải bỏ Tịnh tu Thiền có thể liền giác ngộ thì cũng từ tạ không dám tuân lời. Hay dù đức Thích Ca hiện thân bảo có pháp môn khác hơn Tịnh Ðộ, dạy ta phải bỏ niệm Phật để tu môn kia, ta cũng đảnh lễ mà từ khước. Giữ vững như vậy, mới gọi là lòng tin sâu chắc."
Ne^'u Pha^.t Thích Ca hiện thân bảo có pháp môn khác hơn Thie^`n, Lua^.t, Ma^.t, dạy ta phải bỏ pha'p mo^n kia dde^? tu Ti.nh ddo^., thi` ta co' ne^n đảnh lễ mà từ khước kho^ng?

3019<--Next   Previous-->3017   View top 40 messages