Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tu.c tu+?         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 20 19:06:02 2006
Subject:  Gui ban pha`mphu/ Nghie^.p & Qua? Ba'o
Post No:  3441    

## cám ơn Ngài Thích Chân Quang về câu này:"Trên tương đối, nghiệp là bất định và quả báo là cố định. Nghiệp được tạo ra hay không là do con người, nhưng một khi nghiệp đă tạo rồi th́ quả báo chắc chắn phải có.

Tuy nhiên, đi sâu vào phân tích, chúng ta thấy vấn đề không đơn giản. Chúng ta sẽ thấy dường như nghiệp cũng đă được quy định rồi. Trong cuộc đời sắp tới, chúng ta sẽ làm những ǵ, sẽ tạo thiện vào lúc nào, sẽ tạo ác vào lúc nào, dường như cũng đă được quy định từ kiếp trước. " ##
Nghie^.p va` qua? ba'o la` mo^.t, cu~ng nhu+ chicken & egg (what comes first?).

3442<--Next   Previous-->3440   View top 40 messages