Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  im sang oc         Reply   Post Message
Date: Sun Nov 6 07:21:40 2005
Subject:  Hộ Pháp Vi Đà
Post No:  2249    

Tôi từng đọc nhiều truyện ví dụ như:Tế Công..Có nghe nhắc đến ngài Hộ Pháp Vi Đà mà không biết Ngài có phải là 1 vị bồ tát hay không.Nghe bạn Phúc Sơn nói danh hiệu của ngài thì ngài là 1 vị Bồ Tát rồi phải không. Nếu bạn Phúc Sơn biết về ngài thì xin kể ra thân thế của ngài cho mọi người tỏ tường

2250<--Next   Previous-->2248   View top 40 messages