Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Mar 11 13:06:07 2006
Subject:  Cõi nước Cực Lạc / bạn XTH
Post No:  2765     Reply to:   2760

##Va^ng, ly' nha^n duye^n cu~ng co`n go.i la` lua^.t nha^n qua?, xin ho?i dda.o hu*~u ra(`ng ca'c pha'p hay ca'c hie^.n tu*o*.ng o*? co~i TPCL co' co`n na(`m trong ca'i ly' le~ cu?a nha^n va` duye^n hay kho^ng ?##

Bạn mà đã không tin cõi Cực Lạc có thật, hay là bạn cho rằng cõi Cực Lạc chỉ lòng vòng trong tam giới chứ không phải là một cõi Phật nghiêm tịnh, thì dù cho đức Phật ứng thế mà nói bạn cũng không tin. Mà của đáng tội, bạn vẫn nói rằng: dù chính đức Phật thuyết pháp, mà bạn không tin, là nhất định bạn không tin. Thế thì bạn đi hỏi tôi làm cái giống gì cho nó mất thời giờ vô ích?

Thôi thì cũng tiện đây, tôi xin trình bầy chút ít về nhân địa của cõi Cực Lạc cho các bạn khác xem. Ai tin thì xem, ai không tin thì thôi. Tin hay không, không thành vấn đề, cái cõi Cực Lạc nó vẫn nằm chình ình ra đấy.

Sau đây là cái link cho quyển Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận. Pháp Tịnh Độ Niệm Phật lấy ra từ trong kinh Hoa Nghiêm.
http://www.niemphat.net/Luan/hoanghiemniemphat.htm

Sau đây là link cho sách chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Tôi chỉ xin chiết ra cái phần nói về quốc độ trang nghiêm mà thôi.
http://www.niemphat.net/Luan/chugiai/quocgioinghiemtinh.htm

Ngài Pháp Tạng Tỳ Khưu, cũng như hằng hà sa số chư Phật khác, tu hành tích lũy vô lượng vô biên công đức tối thượng thừa, thì quốc độ Cực Lạc, quốc độ Tịnh Lưu Ly phương đông, hay là hằng hà sa số các quốc độ trong mười phương, cũng đều nghiêm tịnh vô cùng cực.
Lý nhân quả nhân duyên, như cái thước, đo được bề sâu bề rộng bề dài trong tam giới. Các cõi Phật công đức vô cùng cực, dùng cái thước "lý nhân quả" mà đo thì cũng được đấy, nhưng mà suy lường cái kết quả của sự đo đạc đó thì lại là một chuyện khác.
Xin trích một đoạn trong sách chú giải kinh Vô Lượng Thọ
"Ðiều chấp trước vừa được nói trên không những chỉ là chưa hiểu thấu Phật pháp mà còn mâu thuẫn với cả khoa học hiện đại. Do thế giới chúng ta đang sống là không gian ba chiều (tam duy không gian: 3-dimension space). Do vọng niệm chẳng ngừng nên những suy nghĩ, phân biệt của người đời chẳng thể vượt khỏi tánh chất hạn cuộc của thế giới này. Lẽ nào ta lại có thể dùng những quy luật của không gian ba chiều để suy lường không gian nhiều chiều trong thực tế một cách sai lạc hay sao?
Hiện tại, lý thuyết không gian nhiều chiều (đa duy không gian: multi-dimension space) đã được giới khoa học thừa nhận. Số chiều trong cõi Thường Tịch Quang của Phật ắt cũng phải là vô lượng."

Đã lâu, tôi có trích kinh "Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Ký", từ website Chùa A Di Đà (www.anlac.ca) Nay website bị xuống, hay sao đó, nên tôi không lấy ra được nữa.
Đại khái trong kinh có nói: đức Phật A Di Đà, thọ mạng vô lượng, rồi cũng đến chung cuộc. Ngay sau khi Phật nhập Niết Bàn, thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thành Phật, nối tiếp công nghiệp, cũng thọ mạng vô lượng không sai khác. Sau khi đó, thì Đại Thế Chí Bồ Tát cũng sẽ tiếp tục sứ mạng trên, sống lâu vô cùng cực.
Theo như thế, thì cõi nước Cực Lạc kia không bao giờ vắng mặt Phật, mà chúng sinh trong mười phương lúc nào cũng có nơi nương tựa, nếu muốn.

2766<--Next   Previous-->2764   View top 40 messages