Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Jan 28 15:26:26 2006
Subject:  Đương Nguyện Chúng Sinh / bạn imsangoc
Post No:  2617     Reply to:   2613

Bạn imsangoc:
Thà kéo lưỡi tôi ra cho trâu cầy, thà nấu đồng ra nước mà đổ vào họng tôi, chứ tôi nhất quyết không thay lòng đổi dạ, chỉ một lòng niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ mà thôi.

##Bạn Phúc Sơn lại vặn vẹo tôi, c̣n tôi th́ chăng hiểu ư bạn nữa, giống như bạn đang ngăn cản tôi niệm Phật vậy. ##

Tôi vặn hỏi bạn là thử xem rằng bạn muốn về Tịnh Độ làm gì.
Bạn sợ đọa địa ngục nên muốn về Tịnh Độ, thì cái lý do đó rất là chính đáng.
Bạn có nghĩ rằng biết bao nhiêu người đang tạo nghiệp, mà họ không có phúc đức lớn như bạn, họ không may mắn như bạn, mà biết tới Phật A Di Đà, hay không? Bạn có cảm thấy thương xót họ hay không?
Đúng, bạn có thương xót họ cách mấy đi chăng nữa, thì bạn cũng như người chưa biết lội, chỉ có thể cứu 1, 2 người chết đuối gần bờ, chứ bạn không thể cứu tất cả mọi người chết đuối ngoài khơi.
Nhưng một khi bạn thành Phật rồi, thì bạn như người đại lực sĩ, có thể cứu mọi loại chúng sinh bị nạn ở thủy, lục, không.
Bạn đã có phúc đức rất lớn là gập pháp môn Tịnh Độ thì tôi thành thực khuyên bạn nên có những lời nguyện như sau:
1) nguyện Phật tiếp dẫn về Cực Lạc.
2) nguyện mình có đủ nghị lực để khuyên thân bằng quyến thuộc niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ như mình.
3) nguyện khi mình vãnh sinh Cực Lạc, tu thành Phật rồi, sẽ hiện thân khắp pháp giới, độ hết thẩy chúng sinh, để họ được về Cực lạc như mình.
Bạn nguyện như vậy, tức là bạn đã biết chỗ nào tốt lành, bạn cũng muốn mọi người được an lành như bạn.

2618<--Next   Previous-->2616   View top 40 messages