Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 16 02:53:18 2006
Subject:  Ở đâu??/ban PTDT
Post No:  3145     Reply to:   3142

Gởi bạn ta,

###Ba.n vie^'t, "C̣n những cái căn bản chân lư như: nói cỏi Phật có h́nh tướng không?nằm trong tâm hay ngoài? Có Phật tánh không? và ... , đều được Phật nói rỏ trong các Kinh; nhất là các cảnh giới Phật :chỉ là tâm thức của hành giả chứng đắc mà thôi, không thể có h́nh tướng và ngoài tâm được.(kinh KC, LN, HN, VG...) "
Pha^.t chu+a bao gio*` no'i Pha^.t ta'nh la` gi` ma` ba.n gia'm ba?o la` "Pha^.t no'i ro~ trong ca'c Kinh" Xin ba.n chi? xem Pha^.t ta'nh la` gi` va` o*? trong kinh na`o.###

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trong Phật giáo danh từ " Phật tánh" là căn bản duy nhất để chúng sanh thành Phật. Không có PTánh ,dù chư Phật 10 phương đầy đủ thần lực thương chúng ta, cũng không làm sao cho chúng ta thành Phật đưọc.

Các kinh Phật từ thấp tới cao(tuy căn cơ) đều chủ yếu nói về yếu tố độc nhất vô nhị này, tỉ như nông gia xem lúa giống là quan trọng bậc nhất.

Phật tánh có 2 loại; PTánh sáng tỏ (Phật); PTánh chưa sáng tỏ (chúng sanh).

PTánh là yếu tố "Dễ và Khó" nhất để nhận ra, tuỳ căn duyên, tuỳ chúng sanh, - và cũng khó: là vì tánh chất trùm khắp pháp giới cùa nó, mà các Phật tử dùng không biết bao nhiêu từ ngữ để diễn tả PT, cho phù hợp tính chất độc tôn của nó trong sum la vạn tượng, khiến một số người dễ lẫn lộn khi đọc kinh Phật.

Các chữ dùng để diễn tả PTánh bao gồm như: Tâm, bản tâm, chơn tâm, tri kiến phật, phật, pháp thân, tỳ lô giá na.........
Các biến tướng của Ptánh =vọng tâm, ngủ uẩn, bát thức, ......

Tiếng Anh tương đối đơn giản hơn: Ptánh= reality, true nature, Buhda nature, real nature...... và biến tướng Ptánh = perceptions , concepts, notions, real emptiness,.....

Tuy nhiên 2 chữ thông dụng nhất để diễn tả Ptánh trong các kinh Phật là : TÂM (bản tâm) và PHẬT (tánh hằng sáng suốt), nếu bạn có thấy bất cứ kinh Phật nào không có dùng đến 2 chữ thông dụng này, thì lúc đó hãy cho là Phật không nói về Ptánh trong các Kinh.

Dẫn chứng:

-Tên bạn là PTDT, nếu không có cái Bhuda DNA mà dám tự xưng là Phật tử , thì chính tôi sẻ đâm dơn kiện bạn về tội mạo danh đấy.

- Bạn có nghe Phật nói câu ai củng biết: "Ta là Phật...............các ngươi là Phật đã thành" (kinh VG) , nếu chúng sanh không có Ptánh, mà Phật dám nói dối hay sao (tỉ như gieo hột mận mà đòi ra trái đào vậy).

-Kinh Lăng nghiêm: bạn đọc chương "Thất xứ truy tâm" , nếu Tâm đó không phải là Ptánh ,thì Phật tốn công đâu mà bàn cải như vậy.

-Kinh KC: Ông Tu bồ đề hỏi Phật cách điều phục Tâm (phật tánh)để thành Phật.

-Kinh Hoa Nghiêm: 3 thân phật---> pháp thân hay phật Tỳ lô giá na

-Kinh Pháp Hoa; Tri kiến phật.

và..v..v. không sao kể xiết.

Nói chung, không Kinh nào không nói vê Phật tánh, nếu chấp vào chữ mà không vào nghỉa, thì đôi lúc thấy kinh tiền hậu bất nhất, và pháp môn tu này khác pháp môn kia (dĩ nhiên pháp môn có dễ và khó,lâu hay mau... ), nhưng chung kết nhằm dẫn chúng sanh ra khỏi khổ luân hồi sanh tử để thành Phật.

Chúc bạn tu tinh tấn như ý.3146<--Next   Previous-->3144   View top 40 messages