Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TS         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 17 03:35:59 2005
Subject:  NIỆM PHẬT
Post No:  1872     Reply to:   1868

NIỆM PHẬT

Hỏi: Nếu mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, cả ngày nỗ lực quy y chiêm ngưỡng, tu hành đúng như lời dạy, diễn giảng cho người khác biết, nhưng từ trước đến giờ chưa dự Phật thất hay tinh tấn niệm Phật suốt đêm, xin hỏi như vậy có thể văng sanh Tây phương không?

Đáp: Dĩ nhiên là có thể. Tại v́ trong ‘ngũ kinh nhất luận’ không có nói phải tham dự Phật thất mới có thể văng sanh, và cũng không nói nhất định phải niệm Phật suốt đêm mới có thể văng sanh. Chúng ta phải y theo pháp chớ không y theo người.

Chú thích: Ngũ kinh gồm có

Kinh A Di Đà,

Kinh Vô Lượng Thọ,

Kinh Quán Vô Lượng Thọ,

Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện (trong kinh Hoa Nghiêm), và

Chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông (trong kinh Lăng Nghiêm).

Nhất luận là Văng Sanh Luận.

Phật thất là thời gian “khắc kỳ cầu chứng”, tức là trong thời gian định kỳ cầu đạt được chứng cứ chứng tỏ ḿnh sẽ văng sanh - chứng cứ ấy chính là “Nhất Tâm Bất Loạn” (trích từ Tuyết Hư Lăo Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập), cũng như học sinh thường ngày học hành chăm chỉ, đến cuối khóa đi thi lấy bằng tốt nghiệp vậy. Tuy nhiên đối với người bắt đầu học Phật th́ Phật thất là môi trường và trợ duyên rất tốt để hành giả luyện tập nhiếp tâm niệm Phật.1873<--Next   Previous-->1871   View top 40 messages