Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 17:16:09 2005
Subject:  Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Post 1940
Post No:  1942    

## Cám ơn bạn Phuc Sơn đă giải nghĩa thật rơ ràng với các thí dụ rất dễ hiểu, nếu so với lời gaỉi thích cuả PTĐT th́ quá lù mù bí ẩn không ai hiểu bạn ấy nói cái ǵ, cũng giống như pháp môn DT bạn quảng caó.
Cầu xin chư Phật cho bạn đuợc hoá kiếp khác thành 1 người khác thông minh sáng suốt hơn mới tu thành Phật đuợc. ##

Ba`i posts cu?a to^i co' the^? lu` mu` chu+' kho^ng bi' a^?n nhu+ Ma^.t to^ng hoa(.c cung an cu?a Thie^`n. Lu` mu` thi` to^i se~ ga('ng su+'c dde^? la`m sa'ng to? ho*n. DDe^. Phu'c So*n cu?a to^i la` nguoi tu Ti.nh ddo^. ma` ba.n ca^`u xin chu+ Pha^.t cho ho'a la`m nguoi kha'c tho^ng minh ho*n va` ba.n co`n ba?o la`tho^ng minh sa'ng suo^'t mo*'i tu tha`nh Pha^.t dduoc. Hoa' ra la` ba.n cha(?ng hie^?u Phu'c So*n no'i gi` ca?. Nguoi Ti.nh ddo^. kho^ng co' tha`nh nguoi kha'c, ba.n Phu'c So*n se~ ddi tha(?ng le^n TPCL. Tu tha`nh Pha^.t kho^ng ca^`n tho^ng minh sa'ng suo^'t; tu theo Ti.nh ddo^. chi? ca^`n nie^.m Pha^.t va` ca^`u va~ng sanh. Ba.n pha?i ca^`u xin chu+ Pha^.t gia ho^. cho Phu'c So*n "cu+u? pha^?m ha`m linh dda(ng bi? nga.n"

1943<--Next   Previous-->1941   View top 40 messages