Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Apr 22 08:44:35 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 16
Post No:  2971     Reply to:   2916

CHỨNG ÐẠO CA - Thi Ca 16
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

SƯ TỬ HỐNG, VÔ ÚY THUYẾT
BÁCH THÚ VĂN CHI GIAI NÃO LIỆT
HƯƠNG TƯỢNG BÔN BA THẤT KHƯỚC UY
THIÊN LONG TỊCH THÍNH SANH HÂN DUYỆT.

Dịch nghĩa:

Tiếng Pháp chánh, tợ tiếng gầm sư tử
Bách thú nghe, như vỡ óc xé tim gan
Lời Như Lai, lời vô úy trong trời người
Hương tượng khiếp, còn nói chi nai và chó chóc.2972<--Next   Previous-->2970   View top 40 messages