Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 25 23:08:38 2005
Subject:  PS Minh chủ, don't worry!
Post No:  2072    

PS Minh chủ, dont worry! Xin minh chủ hãy nhớ câu "Vạn pháp do tâm sinh" mà minh chủ đã nói trước đó!. Các pháp thật hay giả đều do tâm phát ra, tâm minh chủ lả chủ tể của các pháp; hãy hoà tâm như như vào các pháp và sẻ thấy thế nào là" nhất tâm bất loạn'" .
Chúc minh chủ mau đạt như ước nguyến
Ẩn danh.

2073<--Next   Previous-->2071   View top 40 messages