Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris          Reply   Post Message
Date: Tue Jun 13 17:05:36 2006
Subject:  Bạn vẫn c̣n lẫn lộn /ban PS
Post No:  3122     Reply to:   3117

Gởi bạn ta,

###Bạn nói là ##TPCL ở trong tâm tánh của ta##.
Nếu tôi hiểu đúng, th́ cái TPCL này của bạn nó nằm ở trong tâm tánh của bạn ##chớ không phải có h́nh tướng huy hoàng tráng lệ chiếm 1 khoảng không gian và thời gian trong sum la vạn tượng này##
Thế th́ những h́nh tướng huy hoàng tráng lệ, những sum la vạn tượng kia là ở ngoài tâm bạn à? ###
__________________________________________


Nếu những h́nh tướng huy hoàng tráng lệ, những sum la vạn tượng kia là ở ngoài tâm; th́ đó không phải là cỏi TPCL thực sự để bạn mong cầu văng sinh đến. V́ sao?

Nếu có Cỏi TPCL nằm ngoài tâm,th́ theo các Kinh Phật nói: đó là cảnh không thật và có ngày phải bị huỷ diệt.

Qua các cuộc pháp luận với bạn, tôi biết bạn bị kẹt ở điểm này: Đối với bạn, nếu cảnh Phật mà ai nói nằm Trong Tâm thức là giả (Không), c̣n cảnh nào nằm Ngoài Tâm thức là thật (Có).

Do đó ,nếu ai nói theo kinh là : TPCL nằm ngay trong tâm thức hành giả nào tu TĐ ,( tu tới mức nào cảnh hiện theo mức ấy) th́ bạn bảo người đó bài bác là TPCL không có. Hết sức tai hại ,v́ không hiểu Kinh mà tự bài bác cỏi TPCL! rồi đi thống trách kẻ khác.

Thật ra người này mới xác quyết rỏ ràng là: TPCL có thật và trường tồn bất diệt , V́ sao? V́ đó là Phật cảnh chỉ có trong Tâm thức hành già tu chứng mà thôi. Và chính bạn, v́ không hiểu rỏ lời Phật ư Tổ nói :mới chính là người bôi bác TPCL. V́ sao? V́ TPCL mà có h́nh tướng nằm ngoài Tâm thức th́ có ngày sẻ bị huỷ hoại, như thế vọng cầu về cỏi sinh diệt ấy làm ǵ?? Ở trần gian này cũng giống y như vậy.

V́ lẻ trên trong kinh Phật thường nói: " Kẻ nào tin Ta, mà không hiểu Ta ,là phỉ báng Ta(Phật)." hoặc " Kẻ nào thấy chân tướng (true nature) của các pháp, kẻ ấy thấy thân Phật". 2 Câu này áp dụng vào trường hợp bạn PS quả là quá đúng!!


---------------------------------------------------------------
###ôi xin nhắc lại cái cuộc đối thoại giữa tổ Ngẫu Ích và một thiền giả, ư lộn, phải gọi là thiền sinh hay thiền sư chứ nhỉ.

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
27. Phạm Thất Ngẫu Đàm
..............
Thiền giả cười khẩy: "Sao chẳng chuyên chú nơi tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ, mà lại dùng cái vọng niệm ấy để vọng cầu làm ǵ?"
______________________

Thiền sư muốn rằng phải chuyên chú nơi Di Đà và Tịnh Độ trong tâm, chứ đừng t́m Di Đà và Tịnh Độ ở ngoài tâm, v́ không có Di Đà và Tịnh Độ nào ở ngoài tâm cả.
____________________
....................
Tôi [Ngẫu Ích] đáp: "Ông bảo Phật A Di Đà ở ngoài tánh, cơi Cực Lạc ở ngoài tâm ư? [Nếu vậy] th́ tâm tánh quá hạn hẹp rồi.
_____________________

Tổ mới hỏi rằng: ông cho Di Đà và Tịnh Độ ở ngoài tâm à? Thế th́ tâm ông quá nhỏ, có hạn lượng.
Có nghĩa là cái tâm kia có giới hạn, có một chỗ mà nó không bao trùm, th́ Di Đà và Tịnh Độ (mà Tổ nghĩ là có) nó ở chỗ đó đó.###
______________________________________________________

Bạn vẫn c̣n lẫn lộn và không hiểu cuộc đối thoại này, v́ cứ vọng chấp TPCL có h́nh tướng và nằm ngoài Tâm.

Không có câu nào nêu trên, mà thiền giả cho là Di Đà và Tịnh Độ ở ngoài tâm cả!!.

Trong khi theo bạn post th́ ##Tôi [Ngẫu Ích] đáp: "Ông bảo Phật A Di Đà ở ngoài tánh, cơi Cực Lạc ở ngoài tâm ư? [Nếu vậy] th́ tâm tánh quá hạn hẹp rồi. ##.

Thật là một câu trả lời ăn trớt, ngưới ta có bảo Di Đà và Tịnh Độ ở ngoài tâm hồi nào đâu ?? vậy mà cứ gán ghép là có nói, rồi tự ḿnh trả lời ăn trớt . Thật là buồn cười!!

Chúc bạn đủ sáng suốt hiểu rỏ các đoạn văn bạn post ,trước khi có ư kiến giúp người khác hiểu về pháp môn TĐ.


3123<--Next   Previous-->3121   View top 40 messages