Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Jan 11 08:10:39 2006
Subject:  Oan cho tôi lắm / bạn MPT
Post No:  2558     Reply to:   2556

Oan cho tôi lắm! Oan cho tôi lắm!
Tôi đâu có tra tấn ai đâu mà bạn MPT nỡ lòng nào vu oan giá họa cho tôi là tôi hành hạ bạn XTH.

Tôi chỉ trình bày điều hơn lẽ thiệt mà thôi.

Chung quy, tôi chỉ đưa ra những gì chư Phật, Bồ Tát, lịch đại Tổ Sư, thạc đức, đã chỉ dạy. Pháp môn Tịnh Ðộ là một môn hợp thời gian và hợp căn cơ. Tu các môn khác thì khó thành, chứ không phải là không thành nổi, vì thế nên các vị khuyên nên kiêm tu.

Còn bạn XTH thì cũng đưa những luận cứ của thầy Nhat Hanh và các học giả thế gian.

Cái rắc rối của sự đời là bạn XTH cho rằng tôi sai, và cả sâu cả chuỗi Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư thạc đức cũng sai nốt, vì bạn XTH tin rằng thầy Nhat Hanh và các học giả thế gian nói đúng.
Tại sao lại thế nhỉ? Bạn XTH cho rằng thầy NHat Hanh ngộ đạo. Lịch đại Tổ Sư cũng ngộ đạo. Tại sao 2 cái ngộ 2 cái chân lý lại khác nhau?
Theo tôi, chả có gì khác cả.

2559<--Next   Previous-->2557   View top 40 messages