Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Jul 7 17:13:15 2006
Subject:  Phật Quang Phổ Chiếu/bạn Tu.c Tu+?
Post No:  3273     Reply to:   3272

"Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cơi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà."

##Ba.n NBS ho*i nha^`m. Ca^u kinh dda^`u no'i dde^'n ha`o quang chie^'u va`o "chu'ng sanh nie^.m Pha^.t". Co`n ca^u kinh thu+' hai no'i dde^'n ha`o quang chie^'u va`o kho^ng gian, chu+' kho^ng co' chie^'u va`o "chu'ng sanh nie^.m Pha^.t hay kho^ng nie^.m Pha^.t".##

Chính bạn Tu.c Tu+? mới là người hiểu nhầm.
Câu trong kinh A Di Đà có nói gì tới chuyện chiếu vào không gian đơn thuần đâu? Bạn đọc kỹ lại xem nào?

Rõ ràng nhé "soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại".
1) Không bị chướng ngại là không có cái gì ngăn trở được ánh hào quang ấy, và không có gì mà hào quang ấy không chiếu tới cả. Nếu có chỗ nào, có vật nào, mà hào quang không chiếu tới, thì hào quang ấy thiên vị và bị chướng ngại ngăn che.
2) "Soi suốt các cõi nước", cõi nước có chúng sinh ở trong đó, hào quang chiếu vào các cõi nước, mà chỉ chiếu vào không gian của các cõi nước, chứ không chiếu vào nhân dân của các cõi nước ấy, thì sự lý ấy không thể nào có được.

3274<--Next   Previous-->3272   View top 40 messages