Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Feb 23 07:55:54 2006
Subject:  Nguồn Gốc kinh Thủ Lăng Nghiêm / bạn XTH
Post No:  2694     Reply to:   2684

##dda.o hu*~u ha~y thu*? tra? lo*`i tha(?ng va`o ca^u ho?i sau dda^y dde^? cho to^i va` nhu*~ng ngu*o*`i kha'c ddu*o*.c bie^'t ro~ ho*n ta^m y' cu?a ddao. hu*~u muo^'n nhu* the^' na`o vo*'i ca'i chuye^.n xua^'t xu*' cu?a Kinh Thu?-La(ng-Nghie^m :
_ Theo dda.o hu*~u thi` nguye^n ba?n Pha.n ngu*~ cu?a Kinh Thu?-La(ng-Nghie^m
hie^.n tho*`i ddang o*? dda^u ? co' hay kho^ng co' ? ##

Câu giả nhời thẳng thắn trung thực và chính xác của tôi là: tôi không biết hiện thời nguyên bản ở đâu cả, và tôi cam đoan với bạn XTH là nguyên bản Phạn Ngữ có hiện hữu trong quá khứ?

Câu giả nhời trên của tôi được dựa vào các kinh/luận do lịch đại tổ sư cao tăng thạc đức dịch thuật/trước tác. Không hề có một vị nào nghi ngờ rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm không phải là kinh dịch thuật từ nguyên bản Phạn Ngữ do chư tôn giả kết tập từ Phật ngôn.
Trong suốt 2000 năm, chỉ có một mình thầy Nhat Hanh là người có đủ trí khôn học hạnh để biết rằng kinh ấy là kinh biên soạn ư? Các tổ sư, các bậc thầy khả kính của thầy Nhat Hanh đều là hạng ngu dốt thiếu học cả hay sao? Nếu giả tỷ mà chư lịch đại tôn đức có biết là kinh biên soạn, thì tại sao họ lại không tuyên bố? Hay lại chỉ có thầy Nhat Hanh mới là người thông kim bác cổ biết thời cơ mà tuyên bố chăng?

##ta^m y' cu?a ddao. hu*~u muo^'n nhu* the^' na`o vo*'i ca'i chuye^.n xua^'t xu*' cu?a Kinh Thu?-La(ng-Nghie^m:##

Tâm ý của tôi là: kinh Thủ Lăng Nghiêm do chính đức Phật nói, và kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chúng ta đang có ngày nay là dịch từ nguyên bản Phạn Ngữ. Nguyên bản Phạn ngữ có thất lạc hay không thì không thành vấn đề.
Tôi hoàn toàn tin rằng có nguyên bản Phạn ngữ để Sa môn Ấn Ðộ BẤT LA MẬT ÐẾ dịch nghĩa, Sa môn DI GIÀ THÍCH CA người nước U Trường dịch lời, và Quan Chánh Nhị Ðại Phu nhà Ðường PHÒNG DUNG chấp bút.
Tôi tin rằng họ là những người chân chính, không xảo ngôn vọng ngữ hay là muốn khoe khoang tài học để lòe thiên hạ. Họ dịch kinh với tâm nguyện duy nhất là hoằng truyền chính pháp của đức Thế Tôn để làm lợi lạc cho chúng hữu tình đời vị lai.

Ai mà còn bàn ra tán vào, muốn mê hoặc nhân tâm về nguồn gốc kinh Thủ Lăng Nghiêm thì xin thập phương tam thế chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, chư Kim Cương Mật Tích liệu định.

2695<--Next   Previous-->2693   View top 40 messages