Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PA         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 16 05:25:26 2005
Subject:  Gởi banXTH: Chánh niệm
Post No:  1867     Reply to:   1857

Gởi banXTH,
Khi bạn giữ được sự tĩnh thức luôn luôn trong giây phút hiện tại (the present moment) đó gọi là chánh niệm ( một số Thiền phái khác gọi là Vô niệm; chữ dùng khác nhau nhưng đều đồng 1 nghiă ); Chánh niệm = Vô niệm ; và hằng sống với chánh niệm ấy là con đường Phật đạo đă ở trước mặt bạn, không phải kiếm t́m đâu xa xôi. Sa bà là Cực lạc, Cực lạc chính Sabà, không c̣n nghi ngờ ǵ nưả.
PA

1868<--Next   Previous-->1866   View top 40 messages