Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t         Reply   Post Message
Date: Tue Apr 18 10:01:49 2006
Subject:  Gui ba.n Phu'c So*n / Easter/ 2957
Post No:  2962    

Ba.n vie^'t ra(`ng, "Bạn gì gì đó tại sao lại dùng hồng danh lục tự mà đề vào phần tên của mình nhỉ???
Bạn mạo xưng như vậy, mà trong lòng bài văn thì lại chúc các Phật Tử nơi đây một lễ Phục Sinh an lạc, làm tôi chả hiểu gì sất cả???

Xin lưu ý các bạn về câu này, trong phần DISCLAIMER của website này:
"Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism." "
To^i du`ng ca^u nie^.m Pha^.t cho pha^`n te^n mi`nh vi` to^i muo^'n no'i Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t. To^i la` nguoi ta^`m thu+o*`ng ne^n dda^u co' gi` dde^? cho ai bie^'t mi`nh. To^i co' vie^'t te^n tha^.t hoa(.c nickname cu~ng dda^u ai bie^'t. To^i o*? nha` kho^ng gi` la`m va` kho^ng ddi dda^u trong nga`y le^~ ne^n le^n dda^y xem co' gi` la. kho^ng. Ta.i vi` nga`y le^~ phu.c sinh cho ne^n to^i no'i " nha^n dip. le^~...." Ne^'u nga`y ddo' la` nga`y le^~ lao ddo^.ng, memorial, Kathina, le^~ Pha^.t dda?n, te^'t,...thi` to^i cu~ng se~ no'i nhu+ va^.y chu+' kho^ng co' a'c y'. To^i dda^u co' no'i gi` ngoa`i dda.o Pha^.t dda^u. Nie^.m Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t nga`y le^~ phu'c sinh dda^u co' vi pha.m gio*'i nha` Pha^.t.

2963<--Next   Previous-->2961   View top 40 messages