Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Bất Trí & Bất Tài          Reply   Post Message
Date: Tue Oct 25 17:12:05 2005
Subject:  Thiệp Chúc Mừng MC
Post No:  2070     Reply to:   2067

Kính chào Minh Chủ Võ Lâm,

Bần tăng là Bất Trí Đại Sư ở Thiếu Lâm Tự - Thiếu thất sơn.
Bần đạo là Bất Tài Đạo Trưởng ở phái Không Động- Côn luân sơn.

Chúng tôi vừa hay tin Võ lâm đồng đaọ cho hay là Giáo chủ được Ngũ đại môn phái suy tôn lên ngôi Vạ LÂM MINH CHỦ
Tăng - Đaọ chúnh tôi xin thành thật gởi lời chúc mừng tới Minh Chủ và tự đặt mình dưới sự điều động cuả Minh Chủ.
Kính chúc Minh Chủ thân tâm thường an lạc để hướng dẫn Võ Lâm tơí chỗ thanh bình an lạc.
Bất Trí & Bất Tài kính bái

2071<--Next   Previous-->2069   View top 40 messages