Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 14 21:26:29 2006
Subject:  Thiên Kiến / bạn Minh Dao
Post No:  3402     Reply to:   3400

Bạninh Dao ôi:
Bạn PTDT có cái lối hiểu của bạn ấy, tôi không giải thích nổi đâu.

Còn bạn TK thì không có hiểu sai đâu. Người ta hiểu đúng theo sự hiểu biết của người ta.à cái sự hiểu biết đó không có sai đâu.
Cái rắc rối của cuộc đời là bạn TK cho rằng cái hiểu của bạn ấy là đúng, còn cái hiểu của tôi với bạn là sai. Thế thôi.

Các bạn cứ việc thở ra thở vào, mỉm cười an vui trong hiện tại. An được lúc nào thì an, vui được lúc nào thì vui. Hết tiền hết gạo, bệnh hoạn triền miên, mấy ai an nổi vui nổi? Không phải là tôi thở ra là bi quan yếm thế. Sự thật phũ phàng nó là như thế.
Vì thế Tổ mới có câu:
"Nếu lại có kẻ bảo: "Ngay nơi đây chính là Tịnh Ðộ, cần gì đến Tây Phương?" thì liền vặn ngay: "Ngay lúc này đã ấm no, cần chi phải ăn cơm, mặc áo? Ngay nơi đây chính là phú quý, cớ gì phải kinh doanh, đỗ đạt? Ngay đây đã là học vấn, cớ gì phải đọc sách? Ngay nơi đây chính là đế kinh, cần gì phải lên mạn Bắc? Pháp thế gian đã chẳng bỏ được một mảy nào, sao lại muốn bỏ một mình pháp xuất thế?"

3403<--Next   Previous-->3401   View top 40 messages