Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Fri Mar 17 18:54:39 2006
Subject:  GU*?i Ba.n Phu'c-So*n
Post No:  2807     Reply to:   2804

Làm sao mà có thể dùng kinh Kim Cương để phủ nhận kinh Vô Lượng Thọ cho được. Dùng một kinh do Phật nói, để phủ nhận một kinh khác cũng do Phật nói ư? Đem tay nọ đánh tay kia à? Họa chăng chỉ có Châu Bá Thông trong chuyện Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung mới làm như thế thôi.


hi`hi`...lo^'i no'i mo'c cu?a dda.o hu*~u nhie^`u khi cu~ng di'-do?m tha^.t dda^'y, khie^'n cho ngu*o*`i bi. no'i mo'c kho^ng ca?m tha^'y tu*'c ma` co`n pha?i phi` cu*o*`i ... Dda.o hu*~u co' nho*' ra(`ng ca'i tho*`i o*? trung ho.c ca^'p 2, khi ho.c sinh gia?i 1 ba`i toa'n phu*o*ng tri`nh a^?n so^' ma` da^~n dde^'n ke^'t qua? la` ca(n ba^.c 2(squareroot) cu?a 1 con so^' a^m, thi` ho.c sinh co' the^? vie^'t dda'p so^' la` "phu*o*ng tri`nh vo^ nghie^.m " , va` co' the^? la~nh tro.n 10 ddie^?m, nhu*ng khi le^n dde^'n ca^'p 3 thi` ca'i ke^'t lua^.n "phu*o*ng tri`nh vo^ nghie^.m" ddo' la.i tro*? tha`nh sai, bo*?i vi` ho.c sinh pha?i chuye^?n ca'i ca(n ba^.c 2 cu?a con so^' a^m ddo' sang tha`nh he^. so^' a?o (imagination number) dde^? ma` gia?i tie^'p ...nhu* va^.y ca'c phe'p toa'n ddo' cu~ng la` cu?a Cha^u-Ba'-Tho^ng nghi~ ra hay sao ? Pha^.t cu~ng dda~ tu*`ng da.y ra(`ng : "Ca'i go.i la` Pha'p ma` co`n co' lu'c pha?i buo^ng bo?, huo^'ng ho^` la` ca'i kho^ng pha?i la` Pha'p", di~ nhie^n dda.o hu*~u se~ kho^ng chi.u tin ra(`ng pha'p mo^n Ti.nh-DDo^. la` do ca'c To^? che^' ta'c ra khi Pha^.t gia'o du nha^.p va`o Iran dde^? hoa` ho*.p vo*'i va(n ho'a Iran va`o tho*`i ddo' nhu* ca'c su*? gia Pha^.t ho.c dda~ ti`m hie^?u ra, nhu*ng cho du` dda.o hu*~u co' tin cha('c ra(`ng TD To^ng chi'nh la` Pha'p cu?a Pha^.t no'i, va` ca'c Kinh Kim-Cang , Ba't Nha~ cu~ng va^.y, the^' thi` va^'n dde^` sai kha'c giu*~a ca'c Kinh Tu.c DDe^' va` ca'c Kinh Cha^n DDe^' kho^ng the^? vi' nhu* tay tra'i dda'nh tay pha?i, ma` chi? ne^n nhi`n su*. kie^.n ddo' tu*o*ng tu*. nhu* su*. bie^'n chuye^?n trong chu*o*ng tri`nh toa'n dda.i so^' ho.c tu*` ca^'p 2 le^n dde^'n ca^'p 3 ...

Ai hiểu ra sao th́ tôi chưa biết, chứ mà cứ theo như tôi hiểu th́ bạn XTH có ư nói rằng: kinh liễu nghĩa nói mới đúng, c̣n kinh bất liễu nghĩa nói th́ không chắc là đúng.

The^' la` la.i co' pha^`n oan cho to^i ro^`i ! Bo*?i vi` to^i chi? la` 1 ngu*o*`i ddu*o*.c ho.c trong cuo^'n sa'ch "Tra'i Tim Cu?a Bu.t" do Thie^`n Su* Nha^'t Ha.nh vie^'t, va` vi` to^i nha^.n tha^'y Tha^`y Nha^'t-Ha.nh chi? ra ca'ch pha^n loa.i cu?a ca'c To^? ve^` Kinh Lie^~u Nghi~a, va` Kinh Ba^'t Lie^~u Nghi~a ra^'t ho*.p ly', va` ra^'t hu*~u du.ng, ca'ch pha^n loa.i ddo' dda~ giu'p cho to^i ddu*o*.c "vo*~ le~" va` tha'o co*?i ddu*o*.c bao no^~i hoang mang khi xem Kinh Ba't Nha~, Kim Cang, ro^`i la.i xem ca'c Kinh Tu.c DDe^' kha'c ...cho ne^n vi` to^i nha^.n tha^'y dda.o hu*~u chu*a la~nh ho^.i ddu*o*.c ca'c Kinh Kim Cang va` Ba't Nha~ la` nhu*~ng kinh ra^'t quan tro.ng trong he^. tho^'ng Pha^.t Gia'o, thi` to^i de^~ tho^ng ca?m ngay, vi` to^i nghi~ ra(`ng co' le~ dda.o hu*~u chu*a ddu*o*.c bie^'t ve^` y' nghi~a kha'c bie^.t cu?a Lie^~u Nghi~a Kinh va` Ba^'t Lie^~u Nghi~a Kinh, ne^n chi? co' the^? dung na.p 1 loa.i tho^i (loa.i Ba^'tLN Kinh, Tu.c-DDe^') , chu*' chu*a the^? lie^n he^. ca? hai loa.i 1 ca'ch hoa` ho*.p vo*'i nhau, do va^.y to^i dda~ co^' ga('ng gia?i thi'ch y' nghi~a cu?a su*. kha'c bie^.t giu*~a 2 loa.i Kinh vo*'i dda.o hu*~u ...

Co`n ne^'u ho?i ra(`ng LNKinh va` BLNKinh ca'i na`o la` ddu'ng thi` to^i cu~ng dda~ tra? lo*`i ro^`i, ddo' la` tuy` theo dda.o hu*~u ddang o*? khu'c na`o, ddang muo^'n ti`m hie^?u ve^` loa.i su*. tha^.t na`o, vi' du. nhu* dda.o hu*~u co`n tha^'y co' thie^.n, co' a'c, co`n so*. chuye^.n xa^'u dde^'n, co`n mong chuye^.n to^'t dde^'n thi` dda.o hu*~u pha?i tha^'y Kinh Nha^n Qua? la` ddu'ng dde^? ma` tu ta^.p theo, co`n khi dda.o hu*~u muo^'n ti`m hie^?u ca'i tra.ng tha'i cu?a ta^m gia?i thoa't la` the^' na`o, ke? dda('c dda.o chu*'ng ngo^. ddu*o*.c nhu*~ng gi` ma` ho. la.i co' the^? tu*. gia?i thoa't cho mi`nh ddu*o*.c, thi` dda.o hu*~u pha?i tha^'y Kinh Kim-Cang, va` Kinh Ba't Nha~ la` ddu'ng, chu*' kho^ng pha?i la` Kinh Nha^n Qua?, bo*?i vi` ne^'u nhu* ke? dda('c dda.o ma` co`n tha^'y Kinh Nha^n Qua? la` ddu'ng thi` tu*'c la` co`n mong to^'t, so*. xa^'u dda^u dda~ ddu*o*.c an nhie^n, tu*. ta.i dde^? ma` dda.t gia?i thoa't thu*.c su*. ?

Ca'c To^? cu~ng dda~ chi? ba`y ra(`ng : "Y lie^~u nghi~a Kinh, ba^'t y ba^'t lie^~u nghi~a Kinh " la` muo^'n no'i ra(`ng ne^'u nhu* ta ga(.p pha?i su*. sai kha'c giu*~a ca'c Kinh LN va` BLN khie^'n ta bi. hoang mang thi` ta ha~y theo y' cu?a ca'c Kinh Lie^~u Nghi~a, ddie^`u na`y ra^'t ho*.p ly' vi` :

_ Trong ca'c Kinh BLN thi` Pha^.t da.y co' khi la` "tu`y be^.nh cho thuo^'c", thuo^'c thua^.n vo*'i ngu*o*`i na`y, nhu*ng la.i nghi.ch vo*'i ngu*o*`i kha'c . Trong khi ca'c Kinh LN thi` Pha^.t kho^ng cho thuo^'c vi` rie^ng ai he^'t, ma` Pha^.t chi? no'i ra 1 su*. tha^.t, tuye^.t ddo^'i cha^n tha^.t, ma` mo.i ngu*o*`i dde^`u ne^n bie^'t vi` cha('n cha('n sau na`y se~ co' lu'c ca^`n pha?i bie^'t ...

To^i ddu*o*.c ho.c hie^?u nhu* the^' va` ca?m tha^'y ddie^`u mi`nh dda~ ddu*o*.c ho.c hie^?u co' lo*.i i'ch dde^? pha' tan nhie^`u mo^'i hoang mang ne^n khi ga(.p hoa`n ca?nh tu*o*ng xu*'ng thi` no'i ra, chu*' to^i na`o co' y' gi` rie^ng tu*, hay be` nho'm gi` o*? dda^y, va^.y ma` thi?nh thoa?ng thi` la.i co' ngu*o*`i cu*' "chu.p mu~" cho to^i, ro^`i ke'o da^y quacho ca? Tha^`y Nha^'t Ha.nh !

2) vọng ngoại, v́ t́m cầu cái ǵ ngoài tâm.
Chao ôi, "tâm bao thái hư", có cái ǵ ngoài tâm không?


Chi'nh vi` "ta^m bao hu* tha'i", kho^ng co' ca'i gi` o*? ngoa`i ta^m, cho ne^n "Pha^.t ta.i ta^m", va` muo^'n ca^`u tha`nh Pha^.t thi` pha?i lo ma` tu ta^.p dde^? chuye^?n ho'a ca'c chu?ng tu*? no*i ta`ng thu*'c cu?a mi`nh cho the^m thua^`n khie^'t, pha(?ng la(.ng thi` mo*'i co' nga`y hie^?n ba`y ddu*o*.c cho*n Ta'nh sa'ng ngo*`i, chu*' co`n nha^.n vo.ng la`m ta^m, cho ra(`ng y' nie^.m ve^` ca?nh gio*'i TPCL chi'nh la` dda.o no*i ta^m ta , thi` chi? nga`y the^m kha't vo.ng, the^m ca^`u vo.ng, TPCL o*? dda^u thi` chu*a tha^'y , ma` hie^.n tho*`i thi` chi? tha^'y co' vo^ so^' nhu*~ng vo.ng tu*o*?ng nha?y nho't qua la.i giu*~a 2 pha^`n ta`ng thu*'c va` y' thu*'c thi` sao co`n go.i la` tu theo Ti.nh DDo^. ?

XTH

2808<--Next   Previous-->2806   View top 40 messages