Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Dec 17 12:34:19 2005
Subject:  Đại Thừa
Post No:  2464     Reply to:   2463

##To^i kho^ng the^? na`o chu+'ng minh ba(`ng khoa ho.c cho ba.n la` O^ng Ta^'t Da.t DDa kie^'p tru+o*'c dda~ la` Pha^.t vi` dda^y la` nie^`m tin cu?a Pha^.t gia'o DDa.i thu+`a. ##

Ngay khi đức Phật sắp nói kinh Pháp Hoa, có cả nghìn tăng, tục, đứng dậy bỏ đi. Ông thầy ngồi sờ sờ ở đấy, nói pháp vanh vách như thế, mà còn không tin, thì thử hỏi rằng với vài câu lý sự cùn của bạn PhatDuc, làm sao mà bạn XTH tin nhận cho nổi.
Mà tôi đem kinh Pháp Hoa ra làm chứng thì tôi cũng thấy là tôi hớ. Bạn XTH sẽ hoạnh họe là kinh Pháp Hoa có sai trại, thiếu trung thực, không bằng những kinh liễu nghĩa của bạn XTH có xem qua.
Bạn XTH làm tôi liên tưởng tới ông tổng thống Iran. Ổng tuyên bố rùm beng là phải xóa nước Israel trên bản đồ quốc tế, và cái Holocaust chỉ là một huyền thoại.
Kinh sách Đại Thừa đối với bạn XTH chỉ là sản phẩm của hậu thế sáng tác chứ không phải là lời Phật dạy, thế thì chẳng xóa bỏ vứt sọt rách hết, chứ giữ làm gì.
Đối với bạn XTH, đức Thích Ca không phải là cổ Phật thị hiện, thì cái chuyện đức Như Lai thành Phật từ xa xưa, theo như kinh Pháp Hoa, là một chuyện huyền thoại rồi còn gì nữa.

2465<--Next   Previous-->2463   View top 40 messages