Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Nov 20 18:03:30 2005
Subject:  Pháp Môn Tịnh Độ / Bạn HL
Post No:  2328     Reply to:   2326

##Tôi chưa đọc qua kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm… nên không biết trong kinh nói ǵ. Nhưng theo bạn nói th́ trong những kinh trên có nói tới Phật A Di Đà nhưng Phật TC không lập ra một pháp môn riêng gọi là Tịnh Độ có phải không?##

Tôi cũng chưa đọc toàn bộ 2 bộ kinh Hoa Nghiêm và Lăng Nghiêm, chỉ xem một phẩm trong mỗi kinh thôi.
Trong kinh Hoa Nghiêm, có phẩm "Phổ Hiền Hạnh Nguyện", và trong kinh "Lăng Nghiêm" có chương "Thề Chí Bồ Tát Niệm Phật". Hai phẩm, chương ấy đều có nói tới đức Di Đà, tới cách tu để được vãng sinh Tây Phương Cực lạc, và khuyến khích chúng sinh phát nguyện cầu sinh Tịnh Độ.
Nếu nói rằng đức Thích Tôn lập ra môn Tịnh Độ, thì không đúng, vì ngài có lập ra đâu? Ngài chỉ dựa theo 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khưu mà khuyên chúng sinh phát tín, nguyện, hạnh cầu sinh Tịnh Độ thôi.
Còn nếu nói rằng đức Thích Tôn không lập ra môn Tịnh Độ, thì cũng không đúng luôn, vì nếu đức Thích Tôn không giới thiệu rằng bên cõi Cực Lạc, có Phật Di Đà, có bản nguyện tiếp dẫn chúng sinh như thế, thì chúng sinh cõi Sa Bà này không đi đâu mà biết được sự đại lợi ích như thế.
Ngoài ra, trong kinh Pháp Hoa, có nói tới đức Di Đà, có một kiếp làm vương tử của 1 vị vua. Vua cha sau này thành Phật Đại Thông Trí Thắng, còn vương tử kia thành Phật Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc.

##(Tôi đoán như vậy, nếu có th́ các bạn khác đă không phủ nhận pháp môn TĐ). ##

Cái này cũng là cả một sự ngạc nhiên của tôi nữa. Trong các bộ kinh lớn, đều có nói tới đức Di Đà và cõi nước Cực Lạc của ngài, mà các bạn kia cứ nằng nặc là không có. Tôi cũng chả biết nói ra sao nữa.

2329<--Next   Previous-->2327   View top 40 messages