Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Jun 20 09:07:02 2006
Subject:  Phật Tính/bạn PTDT
Post No:  3171     Reply to:   3150

Tôi thấy các bạn trong này đã dầy công, vất vả, giải thích tường tận về Phật Tính cho bạn rồi. Tôi không nghĩ rằng có ai khác mà có thể giải thích rõ ràng hơn nữa cho bạn. Họa may chăng là bạn phải hỏi chư cao tăng thạc đức thì mới ra câu giả nhời, nếu bạn thật sự muốn có câu giả nhời.
Theo tôi nghĩ, mà cũng theo như tôi đọc qua, biết được Phật Tính là gì, không cần thiết cho sự tu tâm dưỡng tính, cải hóa tự tân. Cứ lo giữ gìn 5 giới, hành thiện tích đức, niệm Phật cho vững, thiết tha cầu tiếp dẫn vãng sinh, là xong cả.
Mong bạn đừng bận tâm nữa.

3172<--Next   Previous-->3170   View top 40 messages