Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Mar 12 12:18:52 2006
Subject:  Quy Hướng Tịnh Độ / bạn XTH
Post No:  2773     Reply to:   2769

##"Ti`m ta qua hi`nh sa('c,
Ca^`u ta qua a^m thanh,
La` ke? ha`nh ta` dda.o, ##

Đức Như Lai, cũng như chư Bồ Tát, thánh chúng, tổ sư thạc đức, tùy bệnh cho thuốc, tùy căn cơ thời đại mà giảng pháp.
Bạn nói thế: hóa ra khi Phật nói kinh A Hàm là Phật không biết dạy cách thành Phật rốt ráo hay sao? Khi Phật nói kinh Bát Nhă là Phật không biết dạy hiếu dưỡng phụ mẫu tôn kính sư trưởng hay sao?

Nếu quả thật là "hành tà đạo" như bạn nói đấy, th́ tôi xin nhờ bạn lập miếu thờ mấy ông tà thần tà sư này hộ tôi. Mấy ổng súi người ta cầu thấy Phật, cầu sinh sang cái cơi Cực Lạc mà bạn cho là không thể nào có được với sự lư luận về nhân quả của bạn.

Thiên Y Hoài Thiền Sư
Viên Chiếu Bản Thiền Sư
Từ Thọ Thâm Thiền Sư
Nam Nhạc Tư Thiền Sư
Pháp Chiếu Thiền Sư
Tịnh Yết Thiền Sư
Tịnh Từ Đại Thông Thiền Sư
Thiên Thai Hoài Ngọc Thiền Sư
Lương, Đạo Trân Thiền Sư
Đường, Đạo Xước Thiền Sư
Tỳ Lăng Pháp Chân Thiền Sư
Cô Tô Thủ Nạp Thiền Sư
Bắc Nhàn Giản Thiền Sư
Thiên Mục Lễ Thiền Sư
Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư
Tử Tâm Tân Thiền Sư
Bách Trượng Trí Hải Thiền Sư (ông này là học tṛ Giang Tây Mă Tổ à nheng)

Đây nói về bách Trượng Thanh Quy:
'Hầu hết ngũ gia tông phái và những Thiền tăng trong thiên hạ, đă tỏ ngộ cùng chưa tỏ ngộ, đều quy hướng về Tịnh Độ.' Hỏi lư do th́ vị đó đáp: 'Ngài Bá Trượng Trí Hải Thiền Sư là đích tử của Giang Tây Mă Tổ, những ṭng lâm trong thiên hạ đều y theo cách thức của ngài mà kiến lập và Thanh Quy ở khắp Thiền môn đều y theo pháp chế của ngài mà cử hành. Từ xưa đến nay không ai dám có lời thị phi và trái với pháp chế ấy.
Theo Thanh Quy của ngài th́ nghi thức tụng cầu cho những vị tăng bệnh nặng có lời văn như sau: 'Phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc trăm câu, ngàn câu. Khi niệm xong, hồi hướng phục nguyện rằng: Nếu các duyên chưa măn, sớm được an lành. Như hạn lớn đến kỳ, sanh về A Dưỡng.' Đó chẳng phải là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ hay sao?
Lại trong nghi thức đưa những vị Tăng đă tịch có đoạn nói: 'Đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật hồi hướng phục nguyện rằng: Thần siêu cơi tịnh, nghiệp dứt đường trần, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhứt sanh Phật trao phần quả kư.' Đó không phải là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ hay sao?
Đến như lúc trà tỳ, trong Thanh Quy lại dạy: "Vị Duy Na đánh dẫn khánh niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật mười lần, đại chúng đồng xướng họa theo. Khi xướng xong, lại hồi hướng rằng: 'Trước đây xưng dương mười niệm, phụ giúp văng sanh...'" Đó không phải là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ hay sao? Cho nên lăo tăng nói: 'Các Thiền gia trong thiên hạ đều quy hướng Tịnh Độ là bởi nguyên nhân đó.'

2774<--Next   Previous-->2772   View top 40 messages