Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 13 05:01:20 2006
Subject:  Bạn Minh Dao & TK
Post No:  3380     Reply to:   3376

Tôi quả t́nh đánh máy nhầm. Ư là tôi muốn gửi bạn TK

Thiên Như Đại Sư
http://www.niemphat.net/Luan/tinhdohoacvan.htm
Tôi thấy hàng Thiền giả đời nay phần nhiều không xét liễu nghĩa của Như Lai, chẳng rơ huyền cơ của Đạta, bụng rỗng ḷng cao, tập quen thành bệnh cuồng vọng. Khi thấy người tu Tịnh Độ, họ khinh thường và cười bảo: 'Đó là việc làm thấp kém của hàng ngu phu ngu phụ!' Tôi thường cho đó không phải khinh hạng ngu phụ, ngu phu, mà chính là khinh các Ngài Văn Thù, Phổ Hiền,ăinh, Long Thọ; đó chẳng những tự mê chánh đạo, tự làm mất căn lành mà c̣n tự bỏ quên huệ thân và tự để tiêu Phật chủng. Đó cũng là tự gây ra tội báng Chánh Pháp, tự kết thành nghiệp khinh Thánh Tăng. Chư Phật, Tổ xem những kẻ ấy là hạng người đáng thương xót! V́ lẽ ấy nên ngài Vĩnhinh động mối bi tâm đem hết tâm can chủ trương Tịnh Độ, đă tự tu lại khuyên đời.

Song chẳng những chỉ có Vĩnhinh Đại Sư mới như thế mà thôi. Ngoài ra, c̣n có Tử Tâm Tân Thiền Sư đă ngộ bên Thiền, lại khuyên tu bên Tịnh. Ngài đă bảo: "Di Đà rất dễ niệm, Tịnh Độ rất dễ sanh. Người tham Thiền niệm Phật rất tốt. Nếu kẻ căn cơ hơi kém, sợ e đời nay chưa được đại ngộ, kiếp sau dễ lạc bến mê, th́ nên nhờ sức bi nguyện của Đức A Di Đà để sớm văng sanh về Cực Lạc. Nếu vị nào chí tâm niệm Phật mà không được sanh về Tịnh Độ, lăo tăng xin chịu đọa vào địa ngục Bạt Thiệt (ngục rút lưỡi)". Lại như Chân Yết Liễu Thiền Sư, trong bài văn khuyên tu Tịnh Độ, có nói: "Tại sao người trong tông Tào Động, ngoài sự tập Thiền, c̣n mật tu Tịnh Độ? Sở dĩ có việc ấy, v́ pháp môn Niệm Phật là con đường tắt trong các lối tu hành. Xét trong Đại Tạng môn nầy ngoài sự tiếp dẫn bậc thượng thượng căn c̣n thâu nhiếp hạng người trung hạ... Bậc đại tượng trong Tông môn đă ngộ pháp phi không phi hữu, lại chăm chú tu Tịnh nghiệp, có phải sự thấy Phật của Tịnh Độ c̣n giản dị hơn tông môn chăng? Cho nên dù Phật, dù Tổ, hoặc Giáo, hoặc Thiền, đều do nơi cửa Tịnh Độ đồng về nơi chân nguyên. Vào được môn nầy, tức có thể vào được vô lượng pháp môn khác..."

Đến như các ngài: Thiên Y Hoài Thiền Sư, Viên Chiếu Bản Thiền Sư, Từ Thọ Thâm Thiền Sư, Nam Nhạc Tư Thiền Sư, Pháp Chiếu Thiền Sư, Tịnh Yết Thiền Sư, Tịnh Từ Đại Thông Thiền Sư, Thiên Thai Hoài Ngọc Thiền Sư, Lương Đạo Trân Thiền Sư, Đường Đạo Xước Thiền Sư, Tỳ Lăng Pháp Chân Thiền Sư, Cô Tô Thủ Nạp Thiền Sư, Bắc Nhàn Giản Thiền Sư, Thiênục Lễ Thiền Sư, những đại lăo ấy là bậc tông tượng trong Thiền môn, song xét ra chỗ mật tu và hiển hóa đều phát dương ư chỉ Tịnh Độ, tuy không ước hẹn mà ngẫu nhĩ đồng đường.

3381<--Next   Previous-->3379   View top 40 messages