Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 12 18:05:04 2006
Subject:  Tịnh Ðộ Tông
Post No:  3369    

Bạn nào đó nói rằng tôi rút lui là vì vậy. Quả thật là đúng. Nói chuyện mà cứ như đèn kéo quân, ông nói gà bà nói vịt, thì quả tình phí thời gian quý báu.

Bạn nào nói TPCL chỉ có ở bên bển là sai. Bạn nào nói là TPCL ở ngay trong tâm của hành giả, cũng sai bét luôn. Sai là ở chỗ: "bên bển" là ngoài tâm, mà "ngay trong tâm" là cho rằng có cái gì ngoài tâm. Tâm mà có trong có ngoài, thì chẳng hóa ra cái tâm nó nhỏ bé hữu hạn thế ư?

Bạn nào mà cứ lôi Ngẫu Ích Ðại Sư ra mà nói rằng Ngài cho rằng TPCL ở ngay trong tâm thì quả tình là buồn cười. Ðọc tới câu đó, thấy hạp lỗ tai, liền ngừng ngay đấy mà tri hô rằng "duy tâm Tịnh Ðộ ngay trong tâm, không cầu đi đâu cả." Sao không ráng đọc thêm đoạn dưới: tịnh độ thật duy tâm, nên không thể không cầu về, chư Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, cũng cầu như thế cả thôi.

Người niệm Phật A Di Ðà, mà không mảy may cầu sinh Tịnh Ðộ, thì không thể nói là mình tu Tịnh hay tu Thiền Tịnh được. Tông chỉ của Tịnh là: thật vì sinh tử, phát lòng Bồ Ðề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Tin gì? Tin Phật tin TPCL. Nguyện gì? Nguyện vãng sinh Tịnh Ðộ, tu thành Phật, hoàn độ chúng sinh.
Nếu niệm Phật để mà giữ tâm an tịnh, ở lại cõi Sa Bà này tu cho tiện, thì có chán vạn cách giữ tâm an tịnh, hà cố gì mà phải kiều kỳ dùng đến danh hiệu to tát đầy đủ muôn đức của Phật. Ðem thỏi vàng y mà mua cục kẹo 3 xu, tiếc lắm thay.

Bạn nào mà muốn thuyết phục rằng TPCL chỉ có ở trong tâm hành giả thôi, thì sẽ nói tới rụng hàm răng mà cũng không đi tới đâu cả đâu. Cả nghìn vạn người họ tin có TPCL ở bên bển, họ tu, họ vãng sinh, thì làm sao mà một người ngồi đáy giếng có thể nói khác đi được?

Bạn nào mà muốn đem HT Tịnh Không ra mà giảng cho họ nghe, thì cũng như đàn gẩy tai trâu mà thôi. Ngẫu Ích Ðại Sư, viết quyển "Di Ðà Yếu Giải", cổ kim quy ngưỡng, mà họ còn không nghe, thì sá chi một ông HT Tịnh Không.

Bạn nào mà tu Tịnh, thì cứ về mà niệm Phật cho chắc. Bạn không đi sai đường đâu. Cao như Phổ Hiền, thấp như Hùng Tuấn, chim két, mà còn cầu vãng sinh, còn được vãng sinh kia mà.

Bạn nào muốn Thiền để mà sống an tĩnh trong hiện tại, thì cứ việc tự nhiên, không sao cả. Không ai túm cổ bạn bắt sang TPCL đâu, đừng có cuống cuồng lên mà lo.

Thôi, các bạn ráng tu tập. Tịnh phải tìm cái hay của Thiền để mà bổ xung. Thiền phải cầu cái tốt của Tịnh để mà thăng tiến.

3370<--Next   Previous-->3368   View top 40 messages