Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 13 00:36:57 2006
Subject:  Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ / bạn TK
Post No:  3374     Reply to:   3373

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
27. Phạm Thất Ngẫu Đàm
Có kẻ thiền giả hỏi tôi: "Sư tu tập công phu ǵ?" Đáp: "Niệm Phật". Kẻ ấy hỏi: "Niệm Phật để làm ǵ?" Đáp: "Để cầu sanh Tây Phương!" Thiền giả cười khẩy: "Sao chẳng chuyên chú nơi tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ, mà lại dùng cái vọng niệm ấy để vọng cầu làm ǵ?" Tôi đáp: "Ông bảo Phật A Di Đà ở ngoài tánh, cơi Cực Lạc ở ngoài tâm ư? [Nếu vậy] th́ tâm tánh quá hạn hẹp rồi. Như vậy lời ông vừa bảo vô cầu vô niệm đó chẳng phải là chấp vào Không một cách xấu ác hay sao?"3375<--Next   Previous-->3373   View top 40 messages