Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người Bạn Sen         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 21 12:03:55 2006
Subject:  Hội Chũa Bệnh Online / Gửi Các Bạn Hảo Tâm
Post No:  3183    

Nếu Bạn nào có giúp người th́ xin mời vào tham gia hội đêm sự Tu Hành và Công Đức ḿnh đi cấu nguyện giúp người để cưú vớt thế gian bớt đau khổ phấn nào và hải bỏ đi sư chanh đấu, Tham, Sân, Si......Chúng Ta nên bỏ cái phiền năo đó và học Hạnh Bồ Tát...Phát Bồ Đề Tâm......có rất nhiều người đang chờ Các Bạn giúp đó.....Chúng Ta nên bỏ cái Tự Tư Tự Lợi đựơc không vậy.

Rất cám ơn!!!


A Di Đà Phật

3184<--Next   Previous-->3182   View top 40 messages