Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 30 21:23:23 2006
Subject:  kiếp
Post No:  2890    

bạn Minh Đăng có viết
*"Ta không cầu thành Phật
Phật cũng chẳng cầu thành ta
Ta là Phật
Phật là ta. "

Đọc những câu trên, bạn là Phật đă thành và bạn là Phật sẽ thành. Kiếp đầu tiên của bạn là Phật. Bởi v́ VÔ MINH, chúng ta mới đi vào luân hồi. Khi chúng ta diệt hết VÔ MINH th́ chúng ta là Phật. “Vô Minh Thật Tướng Tức Phật Tánh”. *
Kiếp đầu tiên của tôi là Phật ư, vậy tại sao tôi lai biến thành 1 gă phàm phu ngu si như thế nay, người chứng quả tu đà hoàn ko bị thối chuyển huông hồ tôi là Phật ở kiếp đầu tiên rồi th́ cớ sao tôi lại bị vô minh che lấp để thành phàm phu tục tử


2891<--Next   Previous-->2889   View top 40 messages