Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Sat Mar 11 19:18:23 2006
Subject:  TPCL va` Nha^n Duye^n (Gu*?i Ba.n PS)
Post No:  2766     Reply to:   2765

Mà của đáng tội, bạn vẫn nói rằng: dù chính đức Phật thuyết pháp, mà bạn không tin, là nhất định bạn không tin. Thế th́ bạn đi hỏi tôi làm cái giống ǵ cho nó mất thời giờ vô ích?

Dda.o hu*~u co' la.i nho*' la^`m cho to^i kho^ng dda^y ? Sao to^i kho^ng nho*' ra la` to^i dda~ no'i nhu* va^.y ! Tuy nhie^n, ne^'u co' ai ddo' dda~ no'i vo*'i dda.o hu*~u nhu* va^.y thi` cu~ng chu*a ha(?n la` ngu*o*`i ddo' ngu si, vo^ ly' le~ dda^u, bo*?i vi` "nha^'t thie^'t duy ta^m ta.o" , ne^'u ta^m dda~ kho^ng nha^.n ra nhu*~ng lo*`i ddang ddu*o*.c thuye^'t la` die^.u Pha'p cu?a Pha^.t thi` cu~ng dda^u the^? nha^.n ra ke? ddang no'i nhu*~ng Pha'p a^'y la` chi'nh DDu*'c Pha^.t dde^? ma` tin ? Co`n dda.o hu*~u thi` sao ne`, vi' nhu* dda.o hu*~u co' ddu*o*.c co* duye^n dde^? ddu*'ng tru*o*'c ma(.t DDu*'c Pha^.t thi` dda.o hu*~u se~ ca(n cu*' va`o dda^u dde^? bie^'t ke? a^'y chi'nh la` DDu*'c Pha^.t tha^.t su*. chu*' kho^ng pha?i la` ha.ng bi.p bo*.m, nha^'t la` khi ma` ke? a^'y la.i ddang thuye^'t gia?ng ca'c Kinh Kim Cang, hoa(.c Kinh Ba't Nha~ chu*' kho^ng he^` no'i gi` dde^'n Kinh A-Di-Dda` nhu* dda.o hu*~u muo^'n nghe ?

" cái cơi Cực Lạc nó vẫn nằm ch́nh ́nh ra đấy. "

Ca'i co~i Cu*.c La.c ddang na(`m o*? dda^u va^.y dda.o hu*~u ? Ta.i sao tu*` Dda.t Ma su* To^? dde^'n lu.c To^? Hue^. Na(ng , ro^`i thi` dde^'n bao nhie^u ca'c thie^`n su* kha'c, ngay ca? ddang trong hie^.n ta.i dde^`u kho^ng tha^'y no', ma` dda.o hu*~u thi` la.i co' the^? tha^'y co' no' na(`m chi`nh-i`nh, pha?i cha(ng vi` no' ddang na(`m trong pha.m tru` tu*-tu*o*?ng cu?a dda.o hu*~u ?

"Do thế giới chúng ta đang sống là không gian ba chiều (tam duy không gian: 3-dimension space). Do vọng niệm chẳng ngừng nên những suy nghĩ, phân biệt của người đời chẳng thể vượt khỏi tánh chất hạn cuộc của thế giới này. Lẽ nào ta lại có thể dùng những quy luật của không gian ba chiều để suy lường không gian nhiều chiều trong thực tế một cách sai lạc hay sao? "

To^i ddo^`ng y' vo*'i quan ddie^?m trong ddoa.n va(n tre^n, to^i va^~n nghi~ ra(`ng kho^ng gian kho^ng nha^'t ddi.nh la` chi? co' 3 chie^`u hay 4 chie^`u, bo*?i vi` "va.n pha'p do ta^m sanh", ne^'u nhu* ta^m cu?a ca' nha^n va` cu?a co^.ng ddo^`ng dde^`u co' cu`ng nhu*~ng chuye^?n bie^'n dde^? ddi dde^'n cho^~ hoa`n toa`n tin tu*o*?ng ra(`ng kho^ng gian co' dde^'n 6 chie^`u, thi` trong the^' gio*'i cu?a ho. kho^ng gian cu~ng se~ co' 6 chie^`u ... Ddie^`u na`y Pha^.t dda~ da.y trong Kinh Thu?-La(ng Nghie^m !


Hiện tại, lư thuyết không gian nhiều chiều (đa duy không gian: multi-dimension space) đă được giới khoa học thừa nhận. Số chiều trong cơi Thường Tịch Quang của Phật ắt cũng phải là vô lượng."

Nhu*ng ne^'u ha^`u he^'t nhu*~ng ngu*o*`i tu theo Ti.nh DDo^. cho dde^'n phu't la^m chung ma` va^~n kho^ng cu`ng 1 nie^`m tin tu*o*?ng hoa`n toa`n ra(`ng kho^ng gian o*? co~i TPCL co' dde^'n 6 chie^`u cha(?ng ha.n, ma` ho. va^~n chi? tha^'y ra(`ng kho^ng gian co' 3 chie^`u tho^i, thi` cho du` ho. co' cu`ng ddu*o*.c va~ng sanh ve^` TPCL ddi nu*~a, no*i a^'y va^~n chi? co' 3 chie^`u !


To'm la.i, du` cho co~i TPCL co' la` 1 the^' gio*'i cu?a kho^ng gian 3 chie^`u hay cu?a kho^ng gian nhie^`u chie^`u, thi` ddie^`u ddo' cu~ng chi? la` su*. u*'ng hie^.n theo y ba'o cu?a ta^m co^.ng ddo^`ng o*? no*i ddo', nghi~a la` the^' gio*'i TPCL va^~n la` 1 the^' gio*'i ddu*o*.c hi`nh tha`nh theo ly' nha^n-duye^n, ma` dda~ la` theo ly' nha^n duye^n ro^`i thi` kho^ng tha`nh va^'n dde^` co~i TPCL o*? trong tam gio*'i hay o*? ngoai` tam gio*'i , mo.i pha'p no*i a^'y dde^`u co' sanh, co' die^.t, co' tu*.u, co' ta'n, co' dde^'n, co' ddi ... nghi~a la` co' lua^n ho^`i !


XTH

2767<--Next   Previous-->2765   View top 40 messages