Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 1 21:58:38 2006
Subject:  Tuyệt Diệu Hảo Từ!!! / bạn Tung Li
Post No:  3084     Reply to:   3082

##Kinh Di Da` nha^'n ma.nh dde^'n Tu+` bi tuye^.t ddi?nh cu?a Pha^.t vo*'i chu'ng sanh; ddu+a chu'ng sanh ra kho?i lua^n ho^`i ba(`ng phu+o*ng tie^.n kha'c vo*'i Thie^`n.##

Tôi có nghe TT Nhất Chân giảng kinh A Di Đà Sớ Sao. Câu trên của bạn Tung Li quả thật là đă gói ghém bài giảng và ư chỉ kinh Di Đà một cách cực kỳ chính xác.
Ngài Pháp Tạng khổ tu vô lượng kiếp để dựng lên cơi Cực Lạc với một mục tiêu duy nhất: cung cấp một đại học viện cho chúng sinh, cho bất cứ ai mong muốn văng sinh và niệm danh hiệu ngài, bất cứ ai trong 9 cơi, từ Đẳng Giác Bồ Tát xuống tới A Tỳ địa ngục.

Tổ Ấn Quang có lời dạy:
"Chín cơi chúng sanh rời pháp nầy, trên khó nỗi viên thành Quả Giác.
Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, dưới không thể độ khắp quần mê"

3085<--Next   Previous-->3083   View top 40 messages