Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Than ôi         Reply   Post Message
Date: Mon Nov 7 21:38:06 2005
Subject:  TÂM bạn?
Post No:  2263     Reply to:   2262

##Bo*?i Pha^.t vo^ tu+o*'ng chu'ng to^i mo*'i ba`n dde^'n, chu+' Pha^.t ma` co' tu+o*'ng thi` chu'ng to^i ba`n la`m gi`; nhi`n Pha^.t la` tha^'y ngay ca^`n gi` pha?i ba`n. Ba.n cu+' no'i dde^'n ca'i "ta^m" ma~i ma` ba.n cha(?ng chi? cho chu'ng to^i bie^'t no' o*? dda^u. Chu'ng to^i cu+' ddo*.i hoa`i mo?i ca? co^?; tho^i no'i cho chu'ng to^i bie^'t ddi.##

Cái "tâm" mà không biết th́ làm sao học Phật??
Đây xin bạn hăy suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:

*Ai đọc Post : Phật vô tướng???
*Ai reply Post đó bằng những ḍng chữ nêu trên???
*Khi có người gọi Phật Dức, bạn có biết ngay là có ai đang gọi bạn không?

"Cái biết" trên đang nằm trong cơ thể tứ đại của bạn Phật Đức và cái biết đó "không có h́nh tướng" chi cả ----> được gọi là TÂM bạn. Phật TC thành đạo cũng bằng TÂM ấy ,chớ không phải bằng thân có 80 vẻ đẹp và 32 tướng quư!! ( tướng quư như vậy c̣n bị huỷ diêt thay, th́ ham ǵ h́nh tướng nào, dù ở cỏi giới nào, chung cuộc cũng phải bị Vô thường thăm viếng)

Nếu giă sử cái Tâm này ( của bạn PĐ) biến mất đi ,và chỉ c̣n cơ thể PĐ ( c̣n tốt 100%); thử hỏi khoa học dù rất tiến bộ ,hỏi ai đủ sức gắn vào bất kỳ máy móc tối tân nào, để làm cho cơ thể PĐ này hoạt đông y như củ được???.( tỉ như : đói biết đi kiếm ăn, no biết dừng, ai nói tới tên ḿnh liền biết, đầy đủ thất t́nh .etc...và nhất là cái bản năng không muốn bị huỷ diệt....etc...)

Phải đi đúng cách (RIGHT METHOD) học Phật " VĂN- TƯ- TU " mới có thể hiểu ra ḿnh có cái bản Tâm vô giá này- không của báu h́nh tướng nào sánh bằng.

Do đó TÂM này rất quư đối với người tu Phật, khi chưa hiểu ra rằng ḿnh có cái "Tâm bất diệt "này , cầu chứng Phật bên ngoài , ngàn muôn ức kiếp vẫn không thấy Phật ,vẫn bị luân hồi. Dùng Tâm này niệm Phật hoặc tu bất cứ pháp môn nào chắc sẻ thành viên măn quả Phât.

****Phải hiểu và dùng Tâm này khi niệm Phật , thấy Phật bên ngoài hiện ra, ấy là Phật thiệt.( đúng là Phật A di Đà ở TPCL đến đón bạn đó!)

****Chưa rỏ Tâm này, khi niệm Phật ,thấy Phật hiện bên ngoài, là do ma quỷ hiện ra chờ đón bạn( v́ loại thiên ma này đọc được Tâm niệm, ước muốn sai lạc của bạn khi niệm Phật cầu văng sanh TPCL)

Than ôi!!

2264<--Next   Previous-->2262   View top 40 messages