Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed May 3 17:07:21 2006
Subject:  Lộ Tung Tích / bạn Khổ Hạnh
Post No:  2988     Reply to:   2987

##Chỉ có Khổ hạnh tôi vì biết PTDT là nữ mà thôi (vì biết bạn thật ngoài đời),##

Ô hay, ai mưón bạn Khổ Hạnh lột trần tung tích con nhà người ta ra đấy hả??? Nam hay nữ, ái nam hay ái nữ cũng mặc xác người ta, can cớ gì mà phải phơi bày ra thế??? Bạn làm tôi liên tưởng tới chuyện trẻ con chơi núp bắt, rồi hô hoán lên: lạy ông tôi ở bụi này.
Khi xưa, có 2 bạn trên diễn đàn này, lời qua tiếng lại, rồi tự xưng xuất ra rằng mình là sa-di mới 16 tuổi (?), rồi nói mọi người không nên khinh mình là trẻ con nhỏ tuổi. Rõ chán, tự mình khai khẩu cung, rồi lại đi trách người khác.

##Nhưng mà tu Phật không phân biệt nam hay nữ, tất cả bình đẳng giống nhau,##

Tôi trộm nghe: lâm văn bất húy = khi làm văn thì không cần kiêng húy.
Nay trên diễn đàn này thì:
"Xông pha gió bãi trăng ngàn
Tên reo đầu ngựa, giáo lan mặt thành"
(Chinh Phụ Ngâm Khúc)

2989<--Next   Previous-->2987   View top 40 messages