Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  AnNam         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 18 21:14:33 2005
Subject:  Tự do dân chủ mà
Post No:  1926     Reply to:   1925

Gởi Phước Lộc
Thôi đi bạn Phước Lộc à! Tôi thấy bạn quá nóng đấy nhé, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng ,hơi đâu mà nói. Bạn không thấy là bạn PS đã bỏ công giải thích biết bao nhiêu lần rồi mà người ta có thèm nghe đâu?
Nếu ngoài đời sống thiệt bạn bố thí pháp kiểu này có lẻ bị u đầu sứt trán rồi, người ta nói" cứu vật.........trả oán" thiệ là đúng. Bạn PTDT không muốn thành Phật là quyền tự do dân chủ của bạn ấy, nói làm chi cho mệt, gây thù chuốc oán mãi không tốt đâu.
AnNam

1927<--Next   Previous-->1925   View top 40 messages