Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 28 17:42:31 2005
Subject:  Râu Nọ Cầm Kia
Post No:  2127     Reply to:   2126

Hí hí hí, bạn Ẩn Danh ơi:
Bạn đã nhầm PhatDuc với PD, bi giờ bạn lại nhầm tôi, Phúc Sơn, với PhatDuc, mà bạn viết tắt là PS.

Bạn cứ nhớ thế này này. Các bạn XTH, PhatDuc hay là PTLM, Nammo, thì mới hay bàn tán mấy cái thứ trừu tượng. Còn tôi đây thì chân còn đạp đất, không lãnh hội nổi đâu.

2128<--Next   Previous-->2126   View top 40 messages