Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Jan 24 05:20:50 2006
Subject:  Cái gọi là Pháp Môn Ðịa Tạng của bạn PTDT
Post No:  2597     Reply to:   2596

##Theo nhu+ ba.n Phu'c So*n thi` hie^.n gio*` ta ne^n tho*` Di.a Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.##

Dạ thưa phải đấy ạ. Cha lành đã khuất bóng, thì con côi phải nương vào người được cha gửi gắm. Người mà lãnh trách nhiệm trông nom chúng ta cũng dạy dỗ chúng ta y chang như hồi cha ta còn tại tiền.

##Ta tha^'y trong kinh Di.a ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't nguye^.n ddo^. cho mi`nh trong lu.c dda.o. Chu+~ lu.c dda.o to^i du`ng o*? dda^y kho^ng gio^'ng chu+~ lu.c dda.o trong kinh hoa`n toa`n. Chu+~ lu.c dda.o to^i du`ng trong CTDT no'i ve^` sa'u dda(.c ti'nh cu?a nguoi trong hie^.n ta.i. ##

Dạ thưa bạn rằng là răng bạn thừa. Rừng nho biển thánh, biết bao nhiêu là chữ nghĩa, bạn PTDT muốn nói về sáu đặc tính của người trong hiện tại, thì sao bạn không dùng chữ của bạn, cho nó chính xác? Tại sao bạn là đi đạo văn, trộm chữ, lấy chữ "lục đạo" có sẵn trong Phật Học, rồi vặn vẹo cái định nghĩa, để xài cho cái pháp môn của bạn chế biến ra?
Ðức Ðịa Tạng có nguyện có hứa độ chúng sinh trong lục đạo, có nghĩa là Ngài giúp cho tất cả chúng sinh trong các cõi trời, a tu la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được ra khỏi vòng luân hồi sinh tử.
Mà bi giờ bạn PTDT là đặt chữ vào mồm Ngài Ðịa Tạng (put words in his mouth) rằng Ngài hứa giúp cho những người tàn tật, điên rồ, si dại,... được sống an nhàn ngay trong cõi Sa Bà này, chứ không ra khỏi vòng luân hồi sinh tử gì sất cả.

Bạn PTDT nghĩ kỹ lại mà xem. Bạn đem lời Phật lời Bồ Tát, rồi bạn thêm tiêu muối hành tỏi, ghép đầu con cua với tai con nheo, chế biến cho khác biệt, theo ý bạn, rồi bạn xúi người ta tu theo như bạn, thì bạn nghĩ chuyện gì sẽ xẩy ra?

Tôi đã tính chẳng buồn giả nhời bạn làm gì cho tốn thời giờ, nhưng vì bạn lôi tên tôi ra, dùng tôi làm bung xung, nên cực chẳng đã tôi mới phải thanh minh thanh nga cho rõ ràng. Kẻo rồi người ta tưởng tôi cũng như bạn, thì không xong đâu.

2598<--Next   Previous-->2596   View top 40 messages