Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Dec 29 17:25:18 2005
Subject:  Bạn PhatDuc và XTH / Trung Thừa
Post No:  2510     Reply to:   2509

Các bạn trong này đến lạ ;-)) Ai hỏi ǵ th́ cũng cứ cho chạy ṿng vo tam quốc như đèn kéo quân, chứ chẳng bao giờ chịu giả nhời thẳng cho con nhà người ta nhờ ;-))

Nào có 3 thừa theo kiểu bạn XTH nói là tiểu trung đại đâu.

Ba thừa trong kinh Pháp Hoa nói là: Thanh Văn Thừa (A La Hán Thừa), Duyên Giác Thừa (Độc Giác, Bích Chi Phật, Thừa) và Bồ Tát Thừa.
Nói "tựu chung chỉ có 1 thừa là Phật Thừa" có nghĩa rằng chỉ có 1 mục đích là tu thành Phật để độ chúng sinh thôi. Nhưng v́ căn tính chúng sinh cao thấp, tính ưa chuộng khác nhau, nên Phật mới phương tiện quyền biến mà nói 3 thừa.

Bạn PhatDuc ơi:
Bạn XTH chẳng phải Nam Tông Nguyên Thủy, mà cũng chẳng phải Bắc Tông Đại Thừa đâu. Thời buổi giao thông, truyền tin, sách vở, ... dễ dàng, cái lằn chia đôi giữa 2 tông phái Nam Bắc đă phai mờ rồi.
Nếu nói rằng bạn XTH là Nam Tông th́ không đúng, v́ bạn ấy tin kinh Kim Cương và Bát Nhă, là 2 bản kinh không có trong tạng Nam Tông.
Nếu nói rằng bạn XTH là Bắc Tông th́ cũng không đúng luôn, v́ bạn ấy không tin các kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, và cũng không tin đức Thích Tôn là Cổ Phật thị hiện.
Bạn ấy cam đoan rằng kinh Kim Cương là kinh liễu nghĩa. Kinh Lăng Nghiêm cũng là kinh liễu nghĩa mà bạn ấy lại hồ nghi.
Ấy nó rắc rối cái nợ đời thế đấy ;-)) Con người bí ẩn mà, điệp viên không không bẩy đấy ;-)) Hỏi căn nguyên người ta làm ǵ cho mất công ;-))

2511<--Next   Previous-->2509   View top 40 messages