Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  La?i Nha?i         Reply   Post Message
Date: Thu Apr 13 22:16:11 2006
Subject:  Gui ban Phu'c So*n / Post 2946/ A Di Da` Pha^.t
Post No:  2947    

## Niệm Phật suông còn hơn là không niệm Phật.
Hễ một câu Phật Hiệu rót vào tai rồi thì nghìn muôn ức kiếp cũng không luống mất.
Không biết gì cả, niệm Phật suông, niệm cho tới khi mưa chẳng lọt, gió chẳng vào, tự nhiên sẽ khai ngộ, sẽ biết thế nào là nguyên tắc với quỹ tắc.##
Nie^.m Pha^.t suo^ng nghi~a la` kho^ng nie^.m Pha^.t. Ba.n vie^'t, "Không biết gì cả, niệm Phật suông, niệm cho tới khi mưa chẳng lọt...." Ne^'u nie^.m Pha^.t suo^ng la` co' nie^.m Pha^.t thi` nghi~a la` bie^'t gi` ro^i` chu+' kho^ng pha?i la` "kho^ng bie^'t gi` ca?".

2948<--Next   Previous-->2946   View top 40 messages