Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Feb 25 10:46:12 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 5
Post No:  2702     Reply to:   2679

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 5
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

Thùy vô niệm? Thùy vô sanh?
Nhược thực vô sanh vô bất sanh
Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn
Cầu Phật thi công tảo văn thành.

Dịch nghĩa:

Ai là người thường ước mơ vô niệm
Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh
Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng hảo huyền
Rất oan uổng ! Hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động

Để trắc nghiệm, xin hỏi “ông Robot” người máy
Quả Bồ đề ! Bao năm tháng nữa, ông thành ?
Hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức trả lời
Ai can đảm, đủ sức chờ ông giải đáp.

2703<--Next   Previous-->2701   View top 40 messages