Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 15:48:13 2005
Subject:  Biện tài
Post No:  2154     Reply to:   2149

##Cái tài thuyết phục đâu có phải là dễ. Học được cái tài đó là một chuyện, nhưng người đó cũng phải có cái khiếu bẩm sinh th́ mới thành chuyện. Nào có phải ai cũng làm Tô Tần, Nhạc Nghị được đâu.
Chúng tôi đây chỉ biết trùng tuyên lại lời Phật ư Tổ. Phần hiểu biết hay là chấp nhận th́ thuộc về phần người nghe người đọc##

Nếu bạn có thiện tâm nói cho bất cứ ai hiểu được bất cứ pháp môn( thiền, tịnh.....) nào của Phật dạy thì theo kinh nhân quả công đúc vô lượng, hơn cả người đem bảy báu chất đầy cả 3 ngàn thế giơi để cúng dường Phật nữa (Kim cang). Nên bắt chước gương cuả Bồ Tát Thường bất Khinh (PH), không sợ bị người phỉ báng chỉ trích, và càng khó khăn thì công đức mới lớn.
Có lẽ nhờ công đức này mà quần hùng bầu bạn lên làm MC kỳ rồi chăng? ;-))
Ẩn danh

2155<--Next   Previous-->2153   View top 40 messages