Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Mon Dec 19 16:27:03 2005
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'So*n
Post No:  2473     Reply to:   2462

"Bạn XTH cứ việc giả nhời bạn PhatDuc đi. Bạn không cần phải chờ ǵ tôi sất cả.
Tôi với bạn như thế là hiểu nhau rồi. Mà dù không hiểu nhau một cách cặn kẽ hay chính xác th́ cũng chẳng sao. Mà dù có hiểu nhầm nhau đi chăng nữa th́ cũng chẳng chết chóc ǵ cả.
Tôi cố chấp Đại Thừa như bạn cố chấp Nguyên Thủy.
Bạn muốn khai đường mở lối cho tôi hiểu Phật Pháp một cách chính xác th́ tôi cũng từng làm như thế để giúp bạn.
Bạn dựa theo kinh sách và những lời giảng của các vị tăng, th́ tôi cũng dựa vào những kinh sách và những lời dạy của các vị tăng.
Bạn cho rằng tôi xem kinh mà lại hiểu nhầm, th́ cũng như tôi thấy bạn xem kinh mà lại hiểu sai."

Ho^m nay to^i kho^ng co`n tho*`i gio*` du`ng net ta.i lib nu*~a ! Ne^'u ddao. hu*~u cu~ng muo^'n ne^u ra nhu*~ng tha('c ma('c tu*o*ng tu*. nhu* nhu*~ng tha('c ma('c cu?a ba.n PhatDuc thi` xin dda.o hu*~u cu*' to'm la.i tu*`ng ca^u ma` post la.i cho mo*'i me? tre^n trang web na`y, to^i se~ tra? lo*`i dda.o hu*~u vo*'i su*. hie^?u bie^'t va` tha`nh tha^.t cu?a to^i ...

To^i copy la.i ba`i post cu?a dda.o hu*~u o*? tre^n la` vi` to^i muo^'n ho?i dda.o hu*~u ra(`ng khi chu'ng ta ho.c ho?i Pha^.t pha'p thi` co' ne^n chia phe tu*` tru*o*'c dde^? tranh lua^.n kho^ng , hay la` ne^n du`ng la^'y tri' tue^. kha'ch quan cu?a mi`nh dde^? nha^.n xe't ly' le~ , va` co^ng nha^.n nhu*~ng ddie^`u ho*.p ly' ?

Ca'c To^? dda~ da.y :
"Y tri' ba^'t y thu*'c", "Y Pha'p ba^'t y nha^n ", va` "Y nghi~a ba^'t y ngu*~ "

Xin ta.m bie^.t dda.o hu*~u,

XTH

2474<--Next   Previous-->2472   View top 40 messages