Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Tue Dec 27 15:55:25 2005
Subject:  Gu*?i Ba.n Phu'c So*n
Post No:  2496     Reply to:   2484

" Thầy Nhất Hạnh ngộ được đạo ǵ th́ tôi không biết, nhưng dựa theo giáo lư của đức Thích Tôn th́ thầy Nhất Hạnh chưa ngộ đạo Phật.
Trong giáo pháp của đức Thích Tôn, chỉ có Phật mới chế được giới để dùng trong đạo Phật. Đức Như Lai thấy rốt ráo được nhân duyên quả báo của mọi pháp, nên ngài mới chế ra các giới. Ngoại đạo, hay từng đoàn thể, cũng có giới của họ, nhưng không phải là Phật giới.
Nay thầy Nhất Hạnh cho rằng giới của đức Thích Tôn đă trở thành hủ bại lỗi thời, nên thầy ấy phải cập nhật hóa, sửa đổi giới luật cho hợp với thời đại văn minh nguyên tử của thầy ấy.
Dưới mắt những kẻ bàng quan thiên hạ th́ cho rằng thầy ấy là một Phật tử cấp tiến. Nhưng dưới mắt những Phật tử, dưới lăng kính của giáo pháp đức Thích Tôn, th́ thầy ấy sai khi: 1) thầy ấy sửa đổi giới luật và 2) thầy ấy vẫn tự cho ḿnh là Phật tử. "

To^i ddu*o*.c nghe ke^? ra(`ng nga`y xu*a co' nhu*~ng Ta(ng chu'ng tu theo gio*'i lua^.t go.i la` "Kho^? DDa^`u DDa`" , khi bi. be^.nh thi` ho. kho^ng ddu*o*.c bo^'c thuo^'c cho rie^ng, ma` pha?i du`ng nhu*~ng thu*' thuo^'c thu*`a , ddu*o*.c mo't lu*o*.m tu*` nhu*~ng ngu*o*`i kha'c (ne^'u co' ), hoa(.c cu*' pha?i "go^`ng mi`nh" dde^? chi.u cho qua co*n be^.nh( co' khi la` cho*` cho qua ddo*`i ! ), va^.y thi` nhu*~ng gio*'i lua^.t a^'y co' pha?i do Ddu*'c Pha^.t che^' ra kho^ng ?


To^i xin ta.m ngu*`ng o*? dda^y, me^'n chu'c dda.o hu*~u nga`y the^m tinh -ta^'n,

XTH

2497<--Next   Previous-->2495   View top 40 messages