Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 13 23:17:57 2006
Subject:  Luận Bàn / bạn TMT
Post No:  3387     Reply to:   3383

##Ca'c ba.n muo^'n dda^'u vo*'i nhau sao kho^ng tro^? ta`i cu?a mi`nh.... ddem ra ti? thi'..... ca^`n chi dde^'n gu+o*m ddao.##

Bạn nói gì nghe ghê dzậy?? Cái gì mà tỉ thí với gươm đao. Có ai tranh cao thấp đâu mà bạn nói như vậy??
Chúng tôi chỉ muốn trình bày cho rõ những gì các bạn hiểu lầm mà thôi.
Bạn muốn chúng tôi trổ tài của chính mình thì coi vẻ hơi khó à nheng.
Bạn TK thì chưa ngộ chân tâm. Tôi thì chưa thấy Cực Lạc. Không dựa vào lời Phật ý Tổ thì làm sao mà làm sáng tỏ câu chuyện được.

3388<--Next   Previous-->3386   View top 40 messages