Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 5 22:16:04 2006
Subject:  Gui ban TK (Post 3337)
Post No:  3338    

Ba.n vie^'t cho ba.ninhDao trong post 3337 nhu+ sau:"
Xin giă lời bạn như sau:

TPCL có thật nhưng v́ cái hiểu sai của bạn thành ra không thực và biến TPCL thành cỏi tạm bợ của kẻ thế gian muốn cầu phước báu, sau khi ĺa thân ở cỏi ta bà này

Xin chư Phật chứng dám cho ḷng thành của đệ tử đă làm mọi cách để đưa Phật tử tên......... ra khỏi đường mê chấp ,nhưng lực bất ṭng tâm đành phải buông xuôi, nữa đương gảy gánh ngoài ư muốn!.

Than ôi! chúng sanh v́ tâm chấp trước và thành kiến dày đặc mà đi vào đường mê, đến với Phật pháp v́ tâm vọng cầu của thế gian chớ không nh́n thấy được cái thâm diệu của PP.
Cầu mong chư Phật từ bi sớm gia hộ cho bạn trên đuờng tu tập trong kiếp này. "
To^i tha^'y nguoi tu Ti.nh ddo^. ca^`u va~ng sanh y he^.t nhu+ kinh Di Da` chi? da^~n ma` ba.n la.i no'i ho. " v́ tâm vọng cầu của thế gian chớ không nh́n thấy được cái thâm diệu của PP. " Ba.n thi` kho^ng chi.u hie^?u theo chu+~ nghi~a ro~ ra`ng cu?a kinh ma` gia?ng nghi~a theo so*? thi'ch cu?a ba.n ro^`i no'i nguoi kha'c co' "tâm chấp trước và thành kiến dày đặc" Ba.n co' nghi~ la` ba.n co' ta^m cha^'p tru+o*'c va` tha`nh kie^'n kho^ng?
Namo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.


3339<--Next   Previous-->3337   View top 40 messages