Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 12 18:12:04 2006
Subject:  Giải Quyết Xác Chết / bạn Kiều Nữ
Post No:  3370     Reply to:   3366

Nếu bạn ở xa bờ biển, mà bạn muốn thân nhân lôi xác bạn ra tận biển, thì quả tình hơi mất công, mất của.
Nếu đủ đất chôn, mà lại đòi thiêu. Nếu không có đất, mà lại đòi chôn. Ðất thì là đá, gỗ thì không có, điểu táng cũng không cho, thì làm sao mà giải quyết cái xác thối kia đây?

3371<--Next   Previous-->3369   View top 40 messages