Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Mar 10 20:03:27 2006
Subject:  Mê Tín / bạn XTH
Post No:  2757     Reply to:   2755

##O*? co~i TPCL co' co`n tua^n theo lua^.t Nha^n-Duye^n kho^ng va^.y ?##

Tôi không hiểu bạn nói luật nhân duyên là luật như thế nào? Bạn muốn nói là luật nhân quả, thành trụ hoại không, ấy hả?

##Ne^'u co`n, thi` cha('c cha('n la` co~i TPCL va^~n co`n na(`m trong lua^n ho^`i !##

Còn hay không thì tôi không biết, vì tôi chưa hiểu bạn muốn nói về luật gì.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên bạn phủ nhận sự hiệu hữu của cõi Tây Phương Cực Lạc.
Bạn không cho nó là có thì tôi cũng ừ, để cho bạn mát gan mát mề, kẻo bạn ấm ức mãi. Bạn cho rằng mặt giời lạnh, mặt trăng nóng, thì tôi cũng ừ luôn.

##thi` chi? la` ke? ddang tu theo me^ ti'n giao' !##

Tôi tu theo mê tín giáo là điều chắc chắn 100% rồi còn gì nữa. Đức Thích Ca nói là cõi Tây Phương Cực Lạc là có, tôi tin ngay. Đức Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, nói là có, tôi tin ngay. Tổ Long Thọ, Mã Minh, nói là có, tôi tin ngay. Chư Tổ sư thạc đức, Huệ Viễn, Thiện Đạo, Ấn Quang, Thiền Tâm, Lý Bỉnh Nam, Hoàng Niệm Tổ,... nói là có, tôi tin ngay. Tôi chưa gập lấy một ông trong trăm nghìn vạn ông kia, mà tôi lại đi tin nhời họ nói, thì quả tình tôi mê tín dị đoan hết chỗ nói.
Mà người nói chuyện viễn vông nhiều nhất là Phật Thích Ca. Chao ôi, kể lể khúc nhôi, kể chuyện thần tiên, nào là cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, nào là các cõi Tịnh Độ của chư Phật trong mười phương,... toàn là những cõi trong tam giới luân hồi, mà lại súi dại con nhà người ta, mà nói là ở ngoài tam giới. Thế mà cả đám Bắc Tông cứ tin răm rắp. Mê tín cả đám, cả chục triệu người. Cả lũ tự vỗ ngực, tự xưng mình là Phật Tử, thế mà lại đi tin ông Phật và các đệ tử của ông Phật, thế thì có mê tín dị đoan không cơ chứ.
Bạn nghe bạn vui nhé.

2758<--Next   Previous-->2756   View top 40 messages