Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Dec 30 16:30:05 2005
Subject:  Giới Luật /bạn XTH
Post No:  2511     Reply to:   2508

##DDa.o hu*~u vie^'t ddoa.n na`y chi? dde^? cho ngu*o*`i kha'c ddo.c tho^i, hay co`n cho chi'nh mi`nh ddo.c nu*~a ?##

Mọi người đọc và tôi đọc.

##Bo*?i va^.y cho ne^n dda.o hu*~u ne^n he^'t su*'c de`-da(.t khi vie^'t nhu*~ng ba`i co' ti'nh ca'ch " va.ch la' ti`m sa^u " ddo^'i vo*'i nhu*~ng ngu*o*`i dda~ da^`y co^ng tu ta^.p, va` dda~ ta.o ddu*o*.c ra^^'t nhie^`u co^ng ddu*'c trong vie^.c hoa(`ng Pha'p nhu* Su* o^ng Thi'ch-Nha^'t-Ha.nh ... ##

Cần gì phải vạch lá mới tìm thấy sâu. Chuyện thầy Nhat Hanh cho chư tăng dòng Tiếp Hiện được có gia đình là chuyện công khai, chứ có phải bưới móc gì mới tìm ra được đâu. Tôi đã nhận thấy ngay từ đầu, và sau này, nghe nhiều vị Tăng cũng đề cập đến sự việc thầy NH "cấp tiến" như vậy. Họ đưa ra những điểm giống và khác giữa HT Thanh Từ và thầy Nhat Hanh. Cái đó rõ ràng như ban ngày ban mặt chứ tôi cần gì phải dè dặt.
Trong tại gia ngũ giới, thì có giới bất tà dâm. Nhưng từ bát quan trai giới lên tới sa-di thập giới, tới cụ túc giới, thì giới đó là giới bất dâm dục. Bất tà dâm, là chỉ được dâm với vợ mình chứ không được dâm với vợ người khác. Còn bất dâm dục là không có dâm với ai cả, nghĩa là không có chuyện vợ chồng gì sất cả.
Trong 7 chúng, chúng nào cũng giảng pháp tu hành được cả, cơn cớ gì mà thầy phải chế ra chúng thứ 8? Trên cả thế giới, hễ tre già thì lại có măng mọc, đâu có cần cái loại chúng thứ 8 của thầy thì mới có măng non mọc lên đâu. Thôi thì thầy muốn làm gì thì thầy làm, nào có ai thèm chỉ trích. Tôi nói đây là đưa ra "a fact", một sự kiện. Ai muốn bào chữa cho thầy thế nào đi chăng nữa thì cái fact vẫn là trong tăng đoàn Phật Giáo không có loại "tăng ni có gia đình", mà tăng đoàn của riêng thầy thì có loại "tăng ni có gia đình".
Tôi không phủ nhận công lao của thầy Nhat Hanh hoằng dương giáo lý của Thầy. Nhưng sự kiện mà thầy thay đổi giới luật của chư Phật Thế Tôn là một sự kiện rõ ràng, không cần phải vạch lá gì cả.

##cho ne^n to^i kho^ng nghi~ ra(`ng o^ng a^'y dda~ the^u de^.t ca^u chuye^.n ! ##
##Tuy nhie^n dda.o hu*~u va^~n chu*a tra? lo*`i ca^u ho?i cu?a to^i, ddo' la` nhu*~ng gio*'i lua^.t da`nh cho ha.nh "Kho^? DDa^`u DDa`" thi` co' pha?i do DDu*'c Pha^.t dda(.t ra kho^ng ?##

Bạn không chắc là ông kia có nói thật hay không. Tôi cũng nghĩ là giới luật đó không phải là do Phật chế ra.

##vi' du. ho^`i xu*a thi` kho^ng co' ca'i gio*'i lua^.t ca^'m chu* Ta(ng xem nhu*~ng phim rated R( bo*?i vi` lu'c a^'y dda^u dda~ co' movies !), nhu*ng nay thi` ta^'t ca? mo.i ta(ng ddoa`n dde^`u kho^ng cho phe'p chu* Ta(ng xem ca'c loa.i phim ba.o ddo^.ng hoa(.c khe^u go*.i ti`nh du.c ...##

Bạn tính giỡn mặt hay sao vậy??? Trong bát quan trai giới đã có giới không xem ca hát nhạc kịch rồi, thì bạn đào đâu ra cái giới cho phép chư tăng xem phim không bạo động khêu gợi??? Hay là cái đó là cái giới do thầy Nhat Hanh chế ra thì tôi xin khỏi nói.

##Pha^.t da.y ra(`ng : " Ca'i go.i la` Pha'p ma` co`n co' lu'c pha?i bo? ddi, huo^'ng ho^` la` ca'i kho^ng pha?i la` Pha'p !"
......................
ma` chi? bie^'t khu*-khu* ba?o thu? la^'y mo.i gio*'i lua^.t vi` cho la` cu?a DDu*'c Pha^.t dda~ che^' ta'c ra , thi` qua? tha^.t la`dda.o hu*~u dda~ kho^ng bie^'t ghi nha^.n lo*`i da.y cu?a Nga`i ! ##

Phật dạy rằng: "vô trí, diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố" (từ kinh Bát Nhã liễu nghĩa của bạn đấy nhé)
Bạn cứ khư khư tu hành, quán niệm hơi thở, phá vọng tưởng, lộ chân tâm, thì quả thật là bạn đã không biết ghi nhận lời dạy của Ngài.

2512<--Next   Previous-->2510   View top 40 messages