Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 28 18:09:20 2005
Subject:  Gui ba.n A^?n danh - Post 2128
Post No:  2130    

Ba.n vie^'t ro~ ra`ng nhu+ va^`y, "* Người có chánh kiến thấy trần thế là Hư ảo : là thấy có đó, nhưng rồi sẻ thay đổi,và sẽ biến mất lâu hay mau mà thôi. Thí dụ địa cầu naỳ có ngày sẻ bị huỷ diệt giống như ban đêm bạn nh́n thấy sao xẹt, có nghiă là có 1 hành tinh đă bị huỷ từ triệu năm trước rồi. Tất cả h́nh tướng đều Vô thường( khoa học tiến bộ đă chứng minh điều đó)

*"Cái ǵ mà từ xưa đến nay lúc nạ củng như vậy, muôn đời cũng như vậy, không thay đổi hoặc biến mất, cái đó là cái "THẬT" mà PG muốn t́m tới".
Ẩn danh "

Ba.n no'i nguoi co' cha'nh kie^'n THA^'Y RO~ TRA^`N THE^' THA^.T NHU+ VA^.Y, ma` ba.n cu~ng no'i nguoi co' cha'nh kie^'n THA^'Y TRA^`N THE^' LA` HU+ A?O. Ba.n thu+? nga^~m nhgi~ la.i ca^u ba.n no'i xem, ne^'u ba.n bie^'t ro~ no' tha^.t su+. no' la` hu+ a?o thi` no' kho^ng pha?i la` hu+ a?o.

2131<--Next   Previous-->2129   View top 40 messages