Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  MPT         Reply   Post Message
Date: Sun Jan 15 19:27:56 2006
Subject:  Gui ban HL / Kinh Kim Cang
Post No:  2568    

To^i ke`m theo pha^`n ba.n tra? lo*`i va` ca^u ho?i cu?a Phat Duc du+o*'i dda^y:

""##." To^i cu~ng ddo.c kinh Kim Cang va`i la^`n ma` kho^ng tha^'y cho^~ na`o da.y ve^` phu+o*ng pha'p tu dde^? ta^m dduoc nhu+ nhu+ ba^'t ddo^.ng.##

Xin lỗi, kinh này không tiện nói rõ ra ở đây được. Tuy nhiên tôi sẽ nói sơ về phần đầu của kinh KC. Ngài Tu Bồ Đề bạch với Phật rằng ỘThế Tôn! Rất ít có, đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ-tát, khéo phó chúc các vị Bồ-tát.Ợ Phật TC đã khéo léo giáo hóa các vị Bồ Tát bằng cách là khi đắp y, khất thực, rồi trở về nơi chúng ở, thọ trai, dẹp y bát, rửa chân, trải tọa ngồi, Ngài đều cột tâm mình vào từng hành động của mình. Đây chính là phương pháp đầu tiên mà người Phật tử cần phải tập để cho tâm được trụ hơn, an hơn. Vì vậy trong lúc đi đứng nằm ngồi chúng ta nên cột tâm mình vào những hành động của mình và không nên nghĩ ngợi lung tung. Đối với người tu theo pháp môn niệm Phật, thì trong lúc đi đứng nằm ngồi, chúng ta nên chí tâm niệm Phật, đừng để đầu óc suy nghĩ lung tung. Làm được như vậy thì tâm của chúng ta sẽ được trụ hơn, an hơn.

## to^i la`m sao dde^? ta^m to^i dduoc nhu+ nhu+ ba^'t ddo^.ng##

Bạn nên đến những nơi chuyên dạy về cái này. Vì khi các thầy, cô, hay thiện tri thức nói chuyện trực tiếp với bạn, họ sẽ biết bạn nên tu như thế nào để tâm được như như bất động. ""

Ne^'u theo nhu+ y' ba.n no'i trong ca^u tra? lo*`i thu+' nha^'t cho ba.n Phat Duc thi` kinh na`o cu~ng da^.y phu+o*ng pha'p la`m cho ta^m nhu+ nhu+ ba^'t ddo^.ng chu+' dda^u pha?i chi? co' kinh Kim Cang vi` Pha^.t lu'c na`o cu~ng "đều cột tâm mình vào từng hành động của mình" khi gia?ng kinh. Trong ca^u tra? lo*`i thu+' hai ba.n no'i ddi ti`m Tha^`y Co^ dde^? ho.c. Ta.i sao pha?i ti`m, ho. kho^ng tu+. ho.c ddu+o*.c nhu+ ba.n dde^` nghi. trong ca^u tra? lo*`i thu+' nha^'t a`.

2569<--Next   Previous-->2567   View top 40 messages