Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 14 22:03:30 2006
Subject:  lieu~nghi~a/ba^t lieu~nghia~ (Gu*?i Ba.n PS)
Post No:  2788     Reply to:   2785

To^i copy la.i 2 ddoa.n ma` dda.o hu*~u dda~ vie^'t trong ba`i post 2785 va` paste theo du*o*'i dda^y vi` to^i nha^.n tha^'y 2 ddoa.n na`y la` tie^u bie^?u cho su*. hie^?u la^`m cu?a dda.o hu*~u ve^` ca'i y' nghi~a cu?a "lie^~u nghi~a Kinh " :

Ddoa.n 1 :
Tôi chưa xem hết, nhưng tôi dựa theo những lời chú giải của chư Tổ. Tôi dựa vào những lời chú giải và dựa vào sự suy đoán của tôi mà tôi phát sinh ḷng tin. Tin rằng các kinh Hoa Nghiêm và Thủ Lăng NGhiêm là những kinh liễu nghĩa, cũng như các kinh khác như Kim Cương, Bát Nhă,...

DDoa.n 2 :
Phật thuyết-pháp theo căn-cơ của chúng-sinh, nên pháp của Phật, khi thấp, khi cao, khi quyền, khi thật, khác nhau. Nhưng dầu Phật dạy "tam-quy, ngũ-giới, thập-thiện", dạy "tứ-đế, thập nhị nhân-duyên" hay dạy về pháp-tính, pháp-tướng, tâm-tính, chân-như, chân-không, thật-tướng, vân vân... Phật luôn luôn nhằm mục-đích chỉ-bày cho chúng-sinh chứng-ngộ trí-tuệ của Phật, nghĩa là chứng-ngộ Pháp-giới-tính.

So*? di~ Pha^.t co`n tha^'y co' nhu*~ng cai' ca^`n pha?i chi? da.y cho chu'ng sinh la` bo*?i vi` Nga`i co`n ddang ddu*'ng o*? go'c ddo^. cu?a chu'ng sinh, nhi`n ca'c pha'p theo ca'i nhi`n cu?a chu'ng sinh, dde^? hu*o*'ng da^~n chu'ng sinh tu*` ca'i vi. tri' pha`m tu.c a^'y ma` tu ta^.p cho tha`nh Pha^.t . Nhu*~ng Kinh na`o ghi che'p la.i nhu*~ng ddie^`u Pha^.t chi? da.y theo lo^. tri`nh nhu* va^.y thi` thuo^.c ve^` TU.C DDE^' va` kho^ng pha?i la` lie^~u nghi~a Kinh .

Lie^~u nghi~a Kinh la` nhu*~ng Kinh ghi che'p la.i nhu*~ng ddie^`u Pha^.t no'i , nhu*ng Nga`i kho^ng no'i vo*'i ca'i tha^'y tu*` go'c ddo^. pha`m tu.c ddu*o*ng tho*`i cu?a chu'ng sinh, ma` Nga`i no'i vo*'i ca'i tha^'y cu?a chi'nh Nga`i khi nhi`n va`o cha^n tu*o*'ng cu?a ca'c pha'p, vi` va^.y trong ca'c Kinh lie^~u nghi~a thi` Pha^.t kho^ng no'i dde^'n ca'c ca'ch thu*'c tu ha`nh nhu* la` ca'ch thu*'c ti'ch luy~ phu*o*'c ddu*'c, hoa(.c ca'ch thu*'c chu*'ng dda('c ca'c qua? vi., hoa(.c ca'ch thu*'c ddi va`o Pha'p Gio*'i , hoa(.c ly' le~ cu?a nha^n va` duye^n ... Bo*?i vi` ca'i tha^'y thu*.c su*. va` tru*.c tie^'p tu*` go'c ddo^. tri' tue^. cu?a Pha^.t thi` ta^'t ca? ca'c pha'p dde^`u kho^ng co' tu*. ta'nh, hoa(.c tu*. the^? rie^ng bie^.t na`o cu?a no' he^'t . Nga`i nhi`n tha^'y ca'i ta'nh Kho^ng cu?a ca'c pha'p, va` die^~n ta? ca'i cha^n tu*o*'ng (ta'nh Kho^ng) ddo' ba(`ng ngo^n tu*` cu?a loa`i ngu*o*`i dde^? sau na`y khi co' ngu*o*`i tu ga^`n dde^'n mu*'c dda('c dda.o, thi?nh thoa?ng tha^'y ddu*o*.c Pha'p Gio*'i, tha^'y ddu*o*.c cha^n tu*o*'ng cu?a ca'c pha'p thi` ngu*o*`i a^'y se~ nha^.n ra ddu*o*.c phu*o*ng hu*o*'ng cu?a dda.o ma` tie^'p tu.c bu*o*'c to*'i ... Nghi~a la` vo*'i ca'i tha^'y thu*.c su*. tu*` go'c ddo^. tuye^.t ddo^'i thanh ti.nh cu?a Pha^.t thi` ta^'t ca? nhu*~ng ca'i go.i la` "tu ha`nh", hoa(.c "phu*o*'c ddu*'c", hoa(.c "chu*'ng dda('c, hoa(.c "nha^n duye^n" ...tha?y dde^`u nhu* huye^~n, nhu* hoa', cha(?ng co' ca'i na`o la` co' tu*. ta'nh cha^n tha^.t vi~nh ha(`ng cu?a no' ca? ! To'm la.i , Pha^.t thi` kho^ng tha^'y co' ca'i gi` dde^? tu ha`nh , hoa(.c dde^? chu*'ng dda('c he^'t, nhu*ng Pha^.t bie^'t chu'ng sinh thi` tha^'y co' tu ha`nh, co' chu*'ng dda('c, va` ddie^`u ddo' ra^'t ca^`n thie^'t ddo^'i vo*'i chu'ng sinh, vi` o*? vi. tri' cu?a chu'ng sinh ne^n nhi`n tha^'y co' tu ha`nh, co' chu*'ng dda('c thi` mo*'i co' the^? ddi dde^'n ca'i go.i la` "gia?i thoa't " ddu*o*.c !

Nhu* va^.y lie^~u-nghia~-Kinh va` ba^'t-lie^~u-nghi~a Kinh thi` kho^ng the^? no'i ca'i na`o la` quan tro.ng ho*n ca'i na`o, bo*?i vi` tuy` theo chu'ng ta ddang o*? va`o khu'c na`o, hoa(.c ddang muo^'n ti`m hie^?u ve^` loa.i su*. tha^.t na`o (su*. tha^.t tu*o*ng ddo^i' ? Hay su*. tha^.t tuye^.t ddo^i' ?) . Tuy nhie^n, trong sinh hoa.t ha`ng nga`y , va` vo*'i ca(n co* hie^.n co`n ddang pha`m tu.c na`y, thi`di~ nhie^n chu'ng ta pha?i tu theo ca'c Kinh thuo^.c ve^` Tu.c DDe^', tu*'c la` Ba^'t-Lie^~u Nghi~a Kinh , vi` ddo' la` nhu*~ng lo*`i Pha^.t da.y cho ca'i tri`nh ddo^. hie^.n co`n ddang nhie^`u pha`m tu.c cu?a chu'ng ta .

To^i dda~ co^' ga('ng nhie^`u la('m dde^? co' the^? die^~n ta? cho dda.o hu*~u Phuc' So*n hie^?u ddu*o*.c y' nghi~a cu?a su*. pha^n loa.i 1 ca'ch ra^'t kha'ch quan cu?a ca'c To^? ve^` Lie^~u Nghi~a Kinh va` Ba^'t Lie^~u Nghi~a Kinh, ne^'u dda.o hu*~u thu*.c su*. muo^'n hie^?u thi` se~ thu*`a su*'c dde^? hie^?u, chi? ca^`n dda.o hu*~u ddo.c vo*'i tinh tha^`n kha'ch quan muo^'n ti`m hie^?u, chu*' kho^ng pha?i la` ddo.c vo*'i tha`nh kie^'n, dde^? ro^`i vu*`a ddo.c, vu*`a chua^?n bi. sa(~n cho su*. dda? ki'ch, hoa(.c tranh lua^.n vo*'i to^i, khi na`o dda.o hu*~u thu*.c su*. na('m ddu*o*.c y' cu?a ba`i vie^'t na`y ro^`i, thi` dda.o hu*~u muo^'n ne^u le^n nhu*~ng nghi va^'n gi` to^i cu~ng xin la('ng nghe !


XTH

2789<--Next   Previous-->2787   View top 40 messages